کاربر گرامی به وب سایت دادسرا یار خوش آمدید | برای استفاده کامل از امکانات سایت عضو یا وارد شوید

قرار تامین کیفری چیست

شما در حال مشاهده مطلب مذکور در بخش بلاگ سایت می باشید

قرار تامین کیفری چیست

قرار تامین کیفری چیست

قرار تامین کیفری چیست

قرار تامین کیفری چیست

قرار تامین کیفری چیست

به نوشته دادسرایار

آیین دادرسی کیفری در حقیقت چالش میان حفظ نظم ,امنیت عمومی و حراست از حقوق بشر و آزادی های فردی است
حق دادرسی کیفری به عبارت دیگر حق دادرسی منصفانه از یک سمت از منظر جامعه نگریسته شود و از دیدگاه دیگر از سمت متهم مورد ملاحظه قرار میگیرد
در هر حال باید ضامن و پشتیبان کلیه حقوق و آزادی هایی باشد که از مرحله شروع تحقیقات مقدماتی در مورد یک عمل مجرمانه تا زمان اجرای حکم کیفری , مورد احترام تمام مراجع ذیربط قرار گیرد به واقع آیین دادرسی کیفری خط بطلانی بر این تئوری است که هدف وسیله را توجیه می کند و مقامات قضایی در حراست از نظم و امنیت از هر قید و بندی رها هستند

مثل معروفی وجود دارد که می‌گوید اگر خواستید میزان آزادی های عادلانه و انصاف قضایی در رعایت حقوق بشر را در یک کشور مورد بررسی قرار دهید به آیین دادرسی آن کشور مراجعه کنید

زیرا رعایت حقوق فردی به خوبی در آیین دادرسی آن کشور مانند یک آینه قابل انعکاس است یکی از موارد بسیار مهم در قانون آیین دادرسی کیفری مبحث قرارهای تامین می باشد

در جریان تحقیقات مقدماتی لازم است که مرجع تحقیق تصمیماتی را برای پیشبرد روند تحقیقات اتخاذ نماید و یا در پایان تحقیقات در مورد کافی نبودن دلایل توجه اتهام به متهم یا عدم کفایت و نهایتا لزوم ارسال پرونده به دادگاه اظهار نظر کند این تصمیمات به که به صورت شکلی و ماهوی اتخاذ می گردد قرار نامیده می شود
بدین ترتیب می‌توان گفت قرار به عبارت است از تصمیم مراجع قضایی برای تکمیل تحقیقات و اظهارنظر در مورد قابلیت یا عدم قابلیت محاکمه متهم در دادگاه.

به عبارت دیگرطبق قانون وقتی که در دادگاه جرم فردی به اثبات برسد و حکم در مورد او صادر شود آن فرد را مجرم می‌دانند اما اگر همین شخص تا زمانی که جرم ا و ثابت نشده باشد متهم به حساب می آید به خاطر همین نمی توانیم آزادی هاي اورا ازبین ببریم
متهم با مجرم تفاوت دارد و نباید مانند مجرم و گناهکار با متهم بر خورد کنیم
از طرف دیگر وضعیتی که شخص متهم داردبا شهروندان عادی جامعه تفاوت دارد
هرگاه فردی متهم به ارتکاب جرمی باشد آزاد گذاشتن او باعث می شود بتواند آثار و دلایل جرم خود را پنهان کند و یا حتی موفق به فرار شود
به خاطر همین در رابطه با متهم باید محتاطانه عمل کرد اما محتاطانه رفتار کردن با متهم باید بر اساس قانون و با جرم و خصوصیت مجرم هماهنگی داشته باشد
با توجه به موارد فوق قانونگذار از قرار های تامین کیفری برای رسیدن به هدف خود استفاده می کند و این که دادرس صادر کننده قرار با توجه به جرم متهم کدام یک از قراردادهای تأمین کیفری را انتخاب کند حائز اهمیت می باشد ارتباط بسیار زیادی بین جرم ارتکابی و خصوصیات مجرم باقرا ر هاي تامین وجود دارد
قرار بازداشت موقت سنگین ترین قرار است که در بین قرارهای تامین وجود دارد هرگاه شخصی به جرم سنگین و مهمی متهم باشد درآن زمان از این قرار بازداشت موقت برای او استفاده می کنند البته گاهی ممکن است قرار بازداشت موقت غیراز موارد فوق صادر شود
مثلا زمانی که وقت اداری رو به پایان است ومتهم برای آوردن وسایلی برای ضمانت آزادی خود وقت نداشته باشد از قرار بازداشت موقت استفاده می گردد
هرچند این اتفاق ممکن است باعث شود فردی بی گناه چند ساعت بازداشت بماند که همین چند ساعت میتواند تاثیر بدی در روحیه او بگذارد و حتی تا جایی که ممکن است مسیر زندگی سالم او را تغییر دهد به همین علت قوه قضائیه قانونی را تصویب کرده است که این گونه مشکلات به وجود نیاید  به همین دلیل قوه قضائیه از قاضی کشیک در بازداشت‌های موقت است استفاده می کند.  اما در عمل مشاهده می نماییم که بازداشت موقت به دلایل پیش گفته شده اتفاق می‌افتد

تعریف قرار هاي تامین کیفری

بر اساس علم آیین دادرسی کیفری، قرارهای مرجع تحقیق به دو دسته قرارهای اعدادی و قرارهای نهایی تقسیم‌میشوند
قرارهای اعدادی یا تمهیدی یا مقدماتی قرارهایی هستند که پرونده را معد و محیا برای اظهار نظر در مورد دلایل اتهام و قابلیت محاکمه متهم می سازند مانند قرار تامین کیفری تامین خواسته، قرار ارجاع امر به کارشناس، قرار معاینه محل قرار تحقیقات محلی و غیره

در مقابل قرارهای نهایی قرار هایی هستند که محتوای آنها اظهارنظر در مورد اتهام متهم و دلایل آن و لزوم یا عدم لزوم ارسال پرونده به دادگاه جهت محاکمه متهم است مانند قرار منع تعقیب، قرار موقوفی تعقیب یا قرار جلب به دادرسی.
پس از این مقدمه ، قرارهای تامین کیفری را بررسی قرار می دهیم

قرار تامین کیفری که محدودکننده آزادی متهم تلقی می شود وسیله ای برای تضمین حضور متهم در مراحل مختلف تحقیقات مقدماتی تا محاکمه و اجرای حکم است
فلسفه آن این است که هر وقت متهم توسط مراجع قضایی احضار شود در مرجع مذکور حاضر گردد و در دسترس باشد در واقع با این قرار مدیریت دقیق به منظور در اختیار داشتن متهم در مواقع لزوم و انجام تحقیقات لازم محقق می گردد
قرارهای تامین کیفری، برخی از حقوق متهم را برای مدتی محدود و یا حتی سلب می کند
از سوی دیگر بیشتر قرارهای تامین جنبه مالی دارند و از این رو وثیقه ای برای پرداخت خسارت بزه دیده نیز به شمار می آیند
بنابراین می توان گفت اهداف قرارهای تامین کیفری عبارتند از تضمین حضور متهم نزد مرجع قضایی و تضمین جبران خسارت بزه دیده است
ما ده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری بر همین مبنا بیان داشته، به منظور دسترسی به متهم یا حضور به موقع و جلوگیری از فرار و مخفی شدن و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی بازپرس پس از تفهیم اتهام تحقیق لازم را انجام می دهد
و در صورت ورود دلایل کافی یکی از قرار های زیر را صادر می کند. در ادامه این بحث قواعد مشترک حاکم بر قرارهای کیفری و ضمانت اجرای این قرارها و در پایان عمر آنها را بررسی می کنیم

قرار تامین کیفری چیست

قرار تامین کیفری چیست

قواعد مشترک حاکم بر قرارهای تامین کیفری

قرارهای تامین تابع قواعد مشترکی هستند که بر همه آنها حاکم است اول این که صدور این قرارها از اختیارات مقام قضایی یعنی حسب مورد بازپرس، دادستان و قاضی دادگاه و قاضی اجرای احکام است. ضابطان دادگستری حق اخذ تامین از متهم را ندارند مطابق ماده ۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری ضابطان دادگستری اختیار اخذ تامین از متهم را ندارند و مقامات قضایی نیز نمی‌توانند اخذ تامین را به آنان محول کنند در هر صورت هر گاه اخذ تامین از متهم ضرورت داشته باشد تنها توسط مقام قضایی طبق مقررات این قانون اقدام می‌شود
دوم اینکه در صورت وجود دلایل کافی بر توجه به اتهام متهم، مقام قضایی نمی‌تواند از صدور قرار تأمین امتناع ورزد و حتی با فقدان شاکی نیز به منظور تضمین حضور متهم در مواردی که متهم باید در روند دادرسی احضار می‌شود قرار تامین مناسب صادر می گردد تا متهم بدون تامین نماند و دسترسی به وی تسهیل گردد
در مقابل در جایی که دلایل کافی بر توجه اتهام متهم وجود نداشته و با نخستین بازجویی از متهم دراولین حضور در مرجع قضایی، بی گناهی یا عدم ارتکاب جرم از سوی او محرز می گرددصدور قرار تأمین لازم نیست
در واقع در فرض مورد اشاره مقام قضایی تشخیص داده که هنوز دلایل کافی بر توجه به اتهام متهم موجود نبوده و نیاز به دسترسی مجدد وجود ندارد.

از دیگر موارد قواعد مشترک در قرارهای تامین اصل تناسب تامین به منظور جلوگیری از خودکامگی قضات و نقض حقوق و آزادی‌های متهم می باشد آیین دادرسی کیفری عنوان می کند عدم اخذ تامین مناسب موجب محکومیت انتظامی از درجه ۴ به بالا برای مرجع صادر کننده است
در عین حال باید توجه داشت لزوم تناسب تامین با اتهام وارده نیز باید رعایت گردد و در نتیجه قرار تامین باید هم متناسب باشد هم متناسب بماند

سرانجام این که قرار تامین باید به متهم ابلاغ و تصویر آن به او داده شود این نکته نیز لازم است که صدور قرار تأمین با حضور متهم نزد مرجع تحقیق و پس ازتفهیم اتهام صورت می گیرد بنابراین نمی‌توان در مورد متهمی که متواری است یا کسی که هنوز احضار نشده ، قرار تأمین صادر نمود و این کار تنها پس از حاضر شدن وی با اختیار خود یا از طریق جلب نزد مراجع قضایی امکان پذیر است

انواع قرارهای تامین کیفری

قرارهای تامین کیفری انواع مختلفی دارند و دارای سلسله مراتبی هستند این قرارها به دودسته ای قرارهای تامین کیفری و قرارهای نظارت قضایی تقسیم می‌شوند

اما قبل از شروع این بحث لازم است که در مورد قرارهای تامین دو دسته از متهمان به دو نکته اشاره کرد نخست آن که در مورد اشخاص حقوقی قرار تامین کیفری قرار های مندرج در این ماده نبوده بلکه یکی از قرارارهای مذکور در ماده ۶۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری صادر خواهد شد مانند قرار ممنوعیت انجام بعضی از فعالیت های شغلی که زمینه ارتکاب جرم مجدد را فراهم می کند و غیره
دوم آن که در مورد متهمان زیر ۱۸ سال قرارهای تأمین صادره موضوع ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری نمی باشد
بلکه در مورد آنها قرار های مندرج در ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری صادر می گردد یعنی قرار کفالت یا وثیقه آن هم در صورت ضرورت فقط در مورد متهمان بالای ۱۵ سال یا قرار نگهداری موقت در کانون اصلاح و تربیت در مورد این متهمان با رعایت مواد ۲۳۷ و ۲۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری قرار های مناسب دیگری اتخاذ می‌شود

ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری قرارهای تامین را به شرح زیر طبقه بندی کرده است که در ذیل مختصر به بخشی از پردازیم

۱. التزام به قول شرف
۲. التزام به حضور با تعیین وجه التزام
۳. التزام به خارج نشدن از حوزه قضایی با قول شرف
۴. التزام به خارج نشدن از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام
۵. التزام به معرفی نوبه ای متهم به صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی یا انتظامی یا تعیین وجه التزام
۶. التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضوربا تعیین وجه التزام، با موافقت متهم و پس از دریافت تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوطه
۷. التزام به خارج نشدن از خانه یا محل اقامت تعیین شده باموافقت متهم با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات
۸. دریافت کفیل با تعیین وجه الکفاله
٩. دریافت وثیقه اعم از پول نقد، ضمانت نامه بانکی، مال منقول یا غیرمنقول
١٠. بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی

قابل اهمیت بودن این ماده این است که قانون گذار در جهت حمایت از حقوق متهم قرار هاي کیفری زیادی پیش بینی کرده است تا بدین وسیله از بازداشت افراد جهت جلوگیری از افزایش تعداد زندانیان، و همچنین درامان بودن افراد از اثرات بدی که زندان برآنها می‌گذارد و به طور کلی پیش گیری از جرم جلوگیری نماید
می‌توان گفت این اقدام شایسته، نشات گرفته از دانایی وآینده نگری قانون گذار است
اما باید در این مورد نکته ی را یادآور شد که در مجتمع های قضایی از قرارهای کفالت، وثیقه و بازداشت موقت به صورت زیاد توسط قضات در پرونده ها استفاده می شود و بعضی از این قرارهای پیش گفته شده فقط در مباحث حقوقی و کلاسیک بیان می شود و عملاً در سیستم قضایی کشور از آن استفاده نمی گردد
پس لازم است دستگاه های قضایی با بالا بردن
نظارت هاي قضایی خود باعث صادر شدن تمامی قرارهای قانونی در موارد معین گردند
ذکر این نکته حائز اهمیت است که نوع قراری که صادره باید با اتهامی که به فرد نسبت داده اند هم خوانی داشته باشد یعنی قرار هاي شدید مربوط به جرائم شدید وقرارهای ساده مربوط به جرائم ساده باشد

صدور قرار در همه ی جرائم لازم نیست در جرائم غیر عمد ی وقتی که به صلاحدید مقام قضایی حقوق شخص آسیب دیده را بتوان به روش دیگری فراهم کرد صدور قرار کفالت و وثیقه درست نمی باشد

شرایط پذیرش کفیل در قرارهای کفالت

با توجه به ماده ۲۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری :کفالت شخصی پذیرفته می شود که توانایی مالی اش به تشخيص باز پرس برای پرداخت وجه الکفاله محل تردید نباشد وچنانچه باز پرس توانایی مالی کفیل را احراز نکند مراتب را فوری به نظر دادستان می رساند
رسیدگی واظهار نظر در همان روز از وظایف دادستان می باشد وچنان چه دادستان قرار کفالت را صلاح بداند باز پرس باید طبق نظر دادستان عمل کند واگر دادستان نظر باز پرس را تأیید کند باید در پروند قید شود

بعداز این که توانایی مالی کفیل جهت کفالت یا وثیقه مورد تائید قرار گرفت وبرای محکمه توانایی مالی محرز گردید باز پرس در مورد این که کدام قرار را(وثیقه یا کفالت) قبول کند قرار متناسب را صادر می‌کند وبعداز امضا ی کفیل یا وثیقه گذار، خودش هم آن را امضا می‌کند.

، طبق ماده ۲۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری، بازپرس مکلف است ضمن صدور قرار قبول کفالت یا وثیقه به کفیل یا وثیقه گذار تفهيم کند که در صورت احضار متهم وحاضر نشدن او بدون عذر موجه ومعرفی نکر دن وی از ناحیه کفیل یا وثیقه گذار، وجه الکفاله وصول یا وثیقه طبق مقررات ضبط می شود.

معرفی نکردن متهم از جانب کفیل یا وثیقه چه نتایجی دارد

با توجه به ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری، مرجع صادر کننده قرارو رئیس ومعاونان زندان مکلفند تمهیدات لازم را به منظور دسترسی متهم به افرادی که وی برای یافتن کفیل یا وثیقه گذار معرفی می کند فراهم کنند هر چند خارج از وقت اداری باشد و در صورت وجود شراط قانونی مرجع صادر کننده قرار یا قاضی کشیک مکلف به پذیرش آن هستند

قرار تامین کیفری چیست

قرار تامین کیفری چیست

رفع مسئولیت‌ کفیل یا وثیقه گذار

طبق ماده ۲۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری کفیل یا وثیقه گذار در هر مرحله از تحقیقات ودادرسی با معرفی وتحویل متهم می تواند حسب مورد رفع مسئولیت یا آزادی وثیقه خودرا از مرجعی که پرونده در آنجا مطرح است درخواست کند ومرجع مزبور مکلف است بلافاصله مراتب رفع مسئولیت یا آزادی و وثیقه را فراهم کند

اعتراض به دریافت وجه التزام، وجه الکفاله و یا ضبط وثیقه

در صورتی که برای متهم قرار هاي تامین صادر شده باشد و متهم خودش ملتزم شده یا وثیقه گذاشته باشد چنانچه حضورش لازم باشد احضار می‌شود و اگر ثابت شود بدون دلیل قابل قبول حاضر نشده است اگر ابلاغ واقعی اخطاریه به او شده باشد وجه التزام تعیین شده به دستور دادستان دریافت یا از وثیقه سپرده شده معادل وجه ضبط می شود
اما در صورتی که متهم کفیل معرفی کرده باشد یا شخصی برای او وثیقه گذاشته باشد به کفیل یا وثیقه گذار اخطار می دهند که متهم را ظرف یک ماه تحویل بدهد

چنان چه ابلاغ واقعی اخطاریه صورت گیرد اما متهم را تحویل ندهند دادستان دستور می دهد وجه الکفاله دریافت یا از وثیقه معادل وجه قرا ضبط شود
دستور دادستان بدون این که اجرائیه دراجرای احکام کیفری صادر شود طبق قوانین اجرای احکام مدنی اجرا می‌شود
دادگاه کیفری ۲ در صورت اعتراض متهم، کفیل و وثیقه گذار وظیفه ی رسیدگی به این اعتراض را دارد

موارد قابل رسیدگی در خصوص قرار کفالت یا وثیقه

۱. هرگاه مدعی شوند متهم در موعد مقرر حاضر شده یا او را حاضر کرده‌اند یا شخصی ثالث متهم را معرفی کرده است
۲. هرگاه مدعی شوند که برای دریافت وجه التزام و وجه الکفاله و یا ضبط وثیقه مقررات مربوط به رعایت نشده است
٣.هرگا ه مدعی شوند به جهات مذکور در ماده ۱۷۸قانون آیین دادرسی کیفری متهم نتوانسته حاضر شود یا کفیل و ثیقه گذار به یکی از جهات نتوانسته اند متهم را حاضر کنند
۴. هرگاه مدعی شوند پس از صدور قرار کفالت یا الزام معسر شده‌اند
۵. هرگاه کفیل یا وثیقه گذار مدعی شوند تسلیم متهم به علت فوت او ممکن نبوده است

آیا در صورت حاضر نشدن متهم پس از صدور دستور دادستان ، دریافت وجه قرار هاي تأمین، الزامی می باشد؟

حسب ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی که متهم پس از صدور دستور دادستان مبنی بر دریافت وجه التزام یا وجه الکفاله ویا ضبط وثیقه وپیش از پایان عملیات اجرایی در مرجع قضایی حاضر شود یا کفیل وثیقه گذار اورا حاضر کند دادستان با رفع اثر از دستور صادره دستور دریافت یا ضبط حداکثرتا یک چهارم از وجه قرا ر را صادر می کند
در این هنگام قرار های تأمین صادره همچنان معتبر می باشنداما اگر متهم خودش وثیقه گذاشته باشد وظیفه دارد وجه قرار را کامل کند اما اگر شخص دیگری کفالت متهم را برعهده‌ گرفته باشد ویا این که وثیقه ی برایش گذاشته باشد ونخواهد این مسئولیت از او رفع شود پس وظیفه دارد وجه قرار را کامل کند

چنانچه شخص ثالت رفع مسئولیت خود را بخواهد متهم باید سریع تر نسبت به معرفی کفیل یا وثیقه گذار تلاش نماید

صدور قرار بازداشت موقت

طبق ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری ، صدور قرار باز داشت موقت جایز نیست مگر در مورد زیر
آنهم در صورتی که دلایل وقراین وامارات کافی بر توجه اتهام به متهم دلالت کند
١.جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس ابد یا قطع عضو باشد وجنایت عمومی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل یا بیش از آن است
٢.جرائم تعزیری که درجه چهار وبالاتر
٣.جرائم علیه امنیت داخلی وخارجی کشور که مجازات قانونی آنها درجه پنج وبالاتر است
۴.ایجاد مزاحمت وآزار واذیت بانوان واطفال وتظاهر، قدرت نمایی وایجاد مزاحمت برای اشخاص که به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه انجام می شود
۵.سرقت، کلاهبرداری، ا رتشاء، اختلاس، خيانت در امانت، جعل یا استفاده از سند مجعول در صورتی که مشمول بند (ب) این ماده نباشد ومتهم دارای یک فقره سابقه ی محکومیت قطعی به علت ارتکاب هریک از جرائم مذکور باشد

وجودیکی از شرایط زیر سبب صدور بازداشت موقت حسب ماده ۲۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری می باشد

١.ازاد بودن متهم موجب ازبین رفتن آثار و ادله جرم
یا باعث تبانی بامتهمان دیگر برای مخفی شدن متهم باشدویا باعث امتناع شهود از ادای شهادت شود
٢. بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگر نتوان از آن جلوگیری کرد
٣.ازاد بودن متهم مخل نظم عمومی، موجب به خطر افتادن جان شاکی، شهود یا خانواده ی آنان وخود متهم باشد

موارد رفع قرار بازداشت موقت

طبق ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری هرگاه علت با زداشت مرتفع شود وموجب دیگری برای ادامه آن نباشد باز پرس با موافقت دادستان فوری از متهم رفع بازداشت می‌کند ودر صورت مخالفت دادستان با تصمیم بازپرس حل اختلاف با دادگاه صالح است

پایان اعتبار قرار های تامین کیفری

موضوع مهم دیگری که در مورد قرارهای تامین باید روشن گردد زمان پایان اعتبار این قرار است تا معلوم شود که متهم کفیل وثیقه گذار تا کی متعهد به تعهدات ناشی از قرار خواهند بود
در این خصوص باید قائل به تفکیک بود آیا اژدها مصادره منجر به صدور حکم محکومیت یا این که منتهی به مجازات نمی شود

در مورد دوم یعنی در جایی که منتهی به اعلام عدم مجازات شود با صدور قرار نهایی مربوط به حکم برائت قرار تامین نیز منتفی می گردد
در جایی که رسیدگی منتهی به صدور حکم محکومیت و مجازات متهم گردد در سه مجازات با شروع اجرا و در سایر مجازات‌ها با اتمام اجرا و اعتبار قرار تامین پایان می یابد
قسمت نخست ماده ۲۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به این فرض است که مقرر می دارد هرگاه متهم یا محکوم علیه در موارد مقرر حاضر شود و عذر موجه خود را اثبات کند با شروع به اجرای حکم و تبعید و اقامت اجباری و اجرای کامل و غیره قرار تامین و نظارت قضایی لغو می‌شود.

قرار تامین کیفری چیست

قرار تامین کیفری چیست

نتجیه مقاله قرار تامین کیفری چیست

قانون جدید آیین دادرسی کیفری از تجارب داخلی و آموزه‌های نوین الهام گرفته و به مراتب بهتر از قوانین قبلی می باشد به نحوی که در آن هم نهادهای دیرین تجربه شده در کشور و هم نهادهای برگرفته از اندیشه های نو در این حوزه استفاده شده است

در مبحث قرارهای تامین کیفری نیز دچار نوآوری گردیده و در این حوزه علاوه بر قرارهای تامین، قرار های جدیدی به نام قرارهای نظارت قضایی پیش بینی شده که می توانند به تنهایی یا به همراه قرار تأمین صادر گردند
در برخی از کشورها قرارهای نظارت قضایی همان قرارهای تامین غیر از بازداشت موقت هستند و هدف از پیش‌بینی آن‌ها تنوع بخشیدن به قرارهای تامین و افزایش گزینه ها برای بازپرس در جهت کاستن از موارد توسل به قرار بازداشت موقت است
در کشور ما قرار نظارت قضایی قرار جداگانه قابل الحاق به قرارهای تامین هستند اما بر خلاف قرارهای تامین که در صدر ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری عنوان شده
قانون درباره اهداف قرارهای نظارت قضایی ساکت است و تنها با ملاحظه انواع قرارها می‌توان گفت قرار نظارت قضایی قرار هایی هستند که به منظور تکمیل تأثیر قرارهای تامین و جلوگیری از ارتکاب مجدد جرم توسط متهم صادر می‌شوند
بنابراین وقتی که برای جلوگیری از فرار متهم به خارج از کشور قرار منع خروج از کشور صادر می‌شود هدف از این قرار تکمیل تاثیر قرار تامین کیفری مثل وثیقه در تضمین دسترسی به متهم است یا هنگامی که در مورد شخص متهم به قتل غیر عمدی ناشی از تصادف رانندگی بر اثر بی‌احتیاطی قرار منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری صادر می‌شود این قرار برای جلوگیری از بی احتیاطی مجدد متهم در رانندگی با وسایل نقلیه و وقوع حادثه ای دیگر می باشد.

امید است این مبحث دانشی هر چند اندک به معلومات شما عزیزان افزوده باشد.

بیشتر بخوانید: شورای حل اختلاف قم

ارسال دیدگاه

کاربر عزیز برای ارسال دیدگاه ابتدا باید عضو یا وارد شوید

عضویت / ورود
 
دیدگاه ها
این مطلب نظری ندارد