کاربر گرامی به وب سایت دادسرا یار خوش آمدید | برای استفاده کامل از امکانات سایت عضو یا وارد شوید

مقالات

در بخش مقالات ، مطالب مفید و جالبی جهت مطالعه برای شما وجود دارد
مطالب با دسته بندی نمونه دادخواست ها
نمونه دادخواست تامین دلیل آتش سوزی

نمونه دادخواست تامین دلیل آتش سوزی برگ دادخواست به دادگاه عمومی تامین دلیل آتش سوزی          دادسرایار نمونه دادخواست تامین دلیل از سوی پدر متوفی محل اقامت شهر – خیابان – کوچه – شماره پلاک شغل نام پدر نام خانوادگی نام مشخصات طرفین         متقاضی خسارت که می تواند چند نفر باشد خواهان         شخص مقصر خوانده           وکیل یا نماینده قانونی تامین دلیل با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری جهت ارزیابی خسارات وارده به باغ ناشی از آتش سوزی تعیین خواسته و بهای آن فتوکپی مصدق 1- مدارک مالکیت باغ 2- صورت جلسه کلانتری 3- ارجاع امر به کارشناس 4- عنداللزوم تحقیق و معاینه محلی دلایل و منضمات دادخواست احت ...

نمونه دادخواست تامین دلیل از سوی پدر متوفی

نمونه دادخواست تامین دلیل از سوی پدر متوفی برگ دادخواست به دادگاه عمومی تامین دلیل از سوی پدر متوفی          دادسرایار نمونه دادخواست تامین دلیل خسارات ناشی خاکبرداری زمین کشاورزی با دستگاه های سنگین توسط خوانده محل اقامت شهر – خیابان – کوچه – شماره پلاک شغل نام پدر نام خانوادگی نام مشخصات طرفین         پدر متوفی خواهان         شخص مقصر خوانده           وکیل یا نماینده قانونی تامین دلیل با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری جهت ارزیابی خسارات موتور سیکلت تعیین خواسته و بهای آن فتوکپی مصدق 1- مدارک موتور سیکلت 2- ارجاع امر به کارشناس 3- صورت جلسه نیروی انتظامی 4- عنداللزوم گواهی فوت 5- هر مدرکی که دادگاه محترم لازم بداند ...

نمونه دادخواست تامین دلیل خسارات ناشی خاکبرداری زمین کشاورزی با دستگاه های سنگین توسط خوانده

نمونه دادخواست تامین دلیل خسارات ناشی خاکبرداری زمین کشاورزی با دستگاه های سنگین توسط خوانده برگ دادخواست به دادگاه عمومی تامین دلیل خسارات ناشی خاکبرداری زمین کشاورزی با دستگاه های سنگین توسط خوانده         دادسرایار نمونه دادخواست تامین دلیل جهت نامرغوب بودن خاک کشاورزی خریداری شده محل اقامت شهر – خیابان – کوچه – شماره پلاک شغل نام پدر نام خانوادگی نام مشخصات طرفین         متقاضی خسارت خواهان         شرکت آب منطقه ای استان .......) خوانده           وکیل یا نماینده قانونی تامین دلیل با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری به منظور ارزیابی خسارات وارده ناشی از خاکبرداری زمین کشاورزی با دستگاه های سنگین تعیین خواسته و بهای آن 1- مدارک ...

نمونه دادخواست تامین دلیل جهت نامرغوب بودن خاک کشاورزی خریداری شده

نمونه دادخواست تامین دلیل جهت نامرغوب بودن خاک کشاورزی خریداری شده برگ دادخواست به دادگاه عمومی تامین دلیل جهت نامرغوب بودن خاک کشاورزی خریداری شده         دادسرایار نمونه دادخواست تامین دلیل ضرر و زیان ناشی از شخم و شیار زمین کشاورزی محل اقامت شهر – خیابان – کوچه – شماره پلاک شغل نام پدر نام خانوادگی نام مشخصات طرفین         متقاضی خسارت خواهان         مقصر خوانده           وکیل یا نماینده قانونی تامین دلیل با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری در امور تولیدی تعیین خواسته و بهای آن 1-ارجاع امر به کارشناس 2- عنداللزوم هر مدرکی دادگاه محترم لازم بداند. دلایل و منضمات دادخواست احتراماً به استحضار می ...

نمونه دادخواست تامین دلیل ضرر و زیان ناشی از شخم و شیار زمین کشاورزی

نمونه دادخواست تامین دلیل ضرر و زیان ناشی از شخم و شیار زمین کشاورزی برگ دادخواست به دادگاه عمومی تامین دلیل ضرر و زیان ناشی از شخم و شیار زمین کشاورزی        دادسرایار نمونه دادخواست تامین دلیل عیوب خودرو محل اقامت شهر – خیابان – کوچه – شماره پلاک شغل نام پدر نام خانوادگی نام مشخصات طرفین         متقاضی خسارت خواهان         شخص مقصر خوانده           وکیل یا نماینده قانونی تامین دلیل با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستریدر امور کشاورزی تعیین خواسته و بهای آن فتوکپی مصدق 1-مدارک مالکیت 2- ارجاع امر به کارشناس 3- احکام صادره 4- عنداللزوم هر مدرکی که دادگاه لازم بداند دلایل و منضمات دادخواست احتراماً به ا ...

نمونه دادخواست تامین دلیل خسارات وارده به منزل

نمونه دادخواست تامین دلیل خسارات وارده به منزل برگ دادخواست به دادگاه عمومی تامین دلیل خسارات وارده به منزل        دادسرایار نمونه دادخواست تامین دلیل عیوب خودرو محل اقامت شهر – خیابان – کوچه – شماره پلاک شغل نام پدر نام خانوادگی نام مشخصات طرفین         متقاضی خسارت خواهان         مقصر خوانده           وکیل یا نماینده قانونی تامین دلیل خسارات وارده به منزل تعیین خواسته و بهای آن کپی مصدق 1- سند مالکیت 2- نظر کارشناسی 3- ...................... دلایل و منضمات دادخواست احتراماً به استحضار می رساند: به موجب مستندات مذکور، اینجانب مالک .............. باب خانه / آپارتمان واقع در پلاک ثبتی / بخش ....... ...

نمونه دادخواست تامین دلیل عیوب خودرو

نمونه دادخواست تامین دلیل عیوب خودرو برگ دادخواست به دادگاه عمومی تامین دلیل عیوب خودرو       دادسرایار  نمونه دادخواست تامین دلیل خسارات وارده به خودرو بر اثر تصادف محل اقامت شهر – خیابان – کوچه – شماره پلاک شغل نام پدر نام خانوادگی نام مشخصات طرفین         متقاضی خسارت خواهان         شخص مقصر خوانده           وکیل یا نماینده قانونی تامین دلیل با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری در مورد ارزیابی میزان عیوب و تعیین قیمت واقعی خودرو تعیین خواسته و بهای آن فتوکپی مصدق 1- مبایعه نامه عادی مورخه ................. 2- نظر کارشناس 3- مدارک خودرو 4- (در صورت توقیف خودرو نامه توقیف خودرو (پارکینگ) 5- عنداللزوم هر مدرکی که دادگاه محترم لازم بداند ...

نمونه دادخواست تامین دلیل خسارات وارده به خودرو بر اثر تصادف

نمونه دادخواست تامین دلیل خسارات وارده به خودرو بر اثر تصادف برگ دادخواست به دادگاه عمومی تامین دلیل خسارات وارده به خودرو بر اثر تصادف       دادسرایار نمونه دادخواست اعلام تنفیذ وصیت نامه عادی محل اقامت شهر – خیابان – کوچه – شماره پلاک شغل نام پدر نام خانوادگی نام مشخصات طرفین         راننده خسارت دیده خواهان         راننده مقصر خوانده           وکیل یا نماینده قانونی تامین دلیل با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری در خصوص ارزیابی خسارات ناشی از تصادف تعیین خواسته و بهای آن فتوکپی مصدق 1- اسناد مالکیت خودرو 2- ارجاع امر به کارشناس 3- کروکی تنظیمی افسر کاردان فنی دلایل و منضمات دادخواست احتراماً به استحضار ...

نمونه دادخواست اعلام تنفیذ وصیت نامه عادی

نمونه دادخواست اعلام تنفیذ وصیت نامه عادی برگ دادخواست به دادگاه عمومی اعلام تنفیذ وصیت نامه عادی      دادسرایار نمونه دادخواست صدور حکم رشد از طرف دختر محل اقامت شهر – خیابان – کوچه – شماره پلاک شغل نام پدر نام خانوادگی نام مشخصات طرفین         موصی له خواهان         موصی لهم خوانده           وکیل یا نماینده قانونی اعلام تنفیذ وصیت نامه عادی تعیین خواسته و بهای آن فتوکپی مصدق 1-وصیت نامه 2- شهادت شهود 3- ارجاع امر به کارشناس دلایل و منضمات دادخواست احتراماً به استحضار می رساند: پدربزرگم شادروان ................. در کمال صحت و سلامت وصیت نامه عادی مورخ ........................ را در حضور شاهدان تنطیم و در آ ...

نمونه دادخواست صدور حکم رشد از طرف دختر

نمونه دادخواست صدور حکم رشد از طرف دختر برگ دادخواست به دادگاه عمومی صدور حکم رشد از طرف دختر      دادسرایار نمونه دادخواست تقسیم ترکه اموال متوفی  محل اقامت شهر – خیابان – کوچه – شماره پلاک شغل نام پدر نام خانوادگی نام مشخصات طرفین         دختر خواهان         پدر یا جد پدری یا وصی یا قیم خوانده           وکیل یا نماینده قانونی صدور حکم رشد تعیین خواسته و بهای آن 1-فتوکپی مصدق شناسنامه 2- عنداللزوم معرفی به پزشکی قانونی دلایل و منضمات دادخواست احتراماً به استحضار می رساند: اینجانبه .................. فرزند .................... در تاریخ ......................... متولد شده ام با توجه به این که سن اینجانب ...

1...16