کاربر گرامی به وب سایت دادسرا یار خوش آمدید | برای استفاده کامل از امکانات سایت عضو یا وارد شوید

وبلاگ

در بخش وبلاگ اخبار ، مطالب مفید و جالبی جهت مطالعه برای شما وجود دارد
نمونه دادخواست صدور حکم رشد از طرف پسر

نمونه دادخواست صدور حکم رشد از طرف پسر برگ دادخواست به دادگاه عمومی صدور حکم رشد از طرف پسر      دادسرایار نمونه دادخواست تقسیم ترکه اموال متوفی محل اقامت شهر – خیابان – کوچه – شماره پلاک شغل نام پدر نام خانوادگی نام مشخصات طرفین         پسر خواهان         پدر یا جد پدری یا وصی یا قیم خوانده           وکیل یا نماینده قانونی صدور حکم رشد تعیین خواسته و بهای آن 1-فتوکپی مصدق شناسنامه 2- عنداللزوم معرفی به پزشکی قانونی دلایل و منضمات دادخواست احتراماً به استحضار می رساند: اینجانب .................. فرزند .................... در تاریخ ......................... متولد شده ام با توجه به این که سن اینجانب بیش از 15 ...

نمونه دادخواست تقسیم ترکه اموال متوفی

نمونه دادخواست تقسیم ترکه اموال متوفی برگ دادخواست به دادگاه عمومی تقسیم ترکه اموال متوفی      دادسرایار نمونه دادخواست رفع مهر و موم ترکه محل اقامت شهر – خیابان – کوچه – شماره پلاک شغل نام پدر نام خانوادگی نام مشخصات طرفین         وراث قانونی خواهان         سایر وراث خوانده           وکیل یا نماینده قانونی تقاضای تقسیم ماترک (ترکه) و در صورت عدم امکان تقسیم صدور دستور فروش با جلب نظر کارشناسی رسمی دادگستری و تقسیم ثمن حاصله از فروش آنها به انضمام هزینه دادرسی مقوم به مبلغ ............... ریال تعیین خواسته و بهای آن فتوکپی مصدق 1- لیست اموال 2- نظر به ارجاع امر به کارشناس 3- گواهی انحصار وراثت 4- استعلام از اداره ثبت و اسناد و املاک 5- عندالل ...

نمونه دادخواست رفع مهر و موم ترکه

نمونه دادخواست رفع مهر و موم ترکه برگ دادخواست به دادگاه عمومی رفع مهر و موم ترکه      دادسرایار نمونه دادخواست مهر و موم و تحریر ترکه متوفی و تقسیم ترکه محل اقامت شهر – خیابان – کوچه – شماره پلاک شغل نام پدر نام خانوادگی نام مشخصات طرفین         ورثه یا وراث خواهان         سایر وراث خوانده           وکیل یا نماینده قانونی تقاضای صدور حکم مبنی بر رفع مهر و موم ترکه به انضمام کلیه خسارات قانونی تعیین خواسته و بهای آن فتوکپی مصدق 1- گواهی انحصار وراثت 2- قرار مهر و موم و تحریر ترکه شماره ............... صادره از شعبه ................... دادگاه عمومی 3- عنداللزوم هر مدرکی که دادگاه محترم لازم بداند دلایل و منضمات دادخواست ...

نمونه دادخواست مهر و موم و تحریر ترکه متوفی و تقسیم ترکه

نمونه دادخواست مهر و موم و تحریر ترکه متوفی و تقسیم ترکه برگ دادخواست به دادگاه عمومی مهر و موم و تحریر ترکه متوفی و تقسیم ترکه      دادسرایار نمونه دادخواست صدور گواهی حصر وراثت محل اقامت شهر – خیابان – کوچه – شماره پلاک شغل نام پدر نام خانوادگی نام مشخصات طرفین         یکی از ورثه خواهان         سایر وراث خوانده           وکیل یا نماینده قانونی 1-صدور قرار مهر و موم تحریر ترکه 2- صدور حکم بر تقسیم ترکه تعیین خواسته و بهای آن فتوکپی مصدق گواهی حصر وراثت 2- فتوکپی مصدق لیست ما ترک دلایل و منضمات دادخواست احتراماً به استحضار می رساند: مورث اینجانب مرحوم .............. در تاریخ ................... به رحمت ایز ...

نمونه دادخواست صدور گواهی حصر وراثت

نمونه دادخواست صدور گواهی حصر وراثت برگ دادخواست به دادگاه عمومی صدور گواهی حصر وراثت     دادسرایار نمونه دادخواست مهر و موم و تحریر ترکه  محل اقامت شهر – خیابان – کوچه – شماره پلاک شغل نام پدر نام خانوادگی نام مشخصات طرفین         شخص متقاضی و یکی از ورثه خواهان         دادگستری شهرستان.... خوانده           وکیل یا نماینده قانونی تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت تعیین خواسته و بهای آن فتوکپی مصدق 1- گواهی فوت 2- شناسنامه وراث 3- فرم استشهادیه طبقه اول 4- گواهی مالیات بر ارث دلایل و منضمات دادخواست احتراماً به استحضار می رساند: شادروان ...................... مورث قانونی ................ اینجانب در تاریخ ..... ...

نمونه دادخواست مهر و موم و تحریر ترکه

نمونه دادخواست مهر و موم و تحریر ترکه برگ دادخواست به دادگاه عمومی مهر و موم و تحریر ترکه     دادسرایار نمونه دادخواست مطالبه وجه سفته از صادر کننده محل اقامت شهر – خیابان – کوچه – شماره پلاک شغل نام پدر نام خانوادگی نام مشخصات طرفین         ورثه یا وراث خواهان         سایر وراث خوانده           وکیل یا نماینده قانونی تحریر و مهر و موم ترکه بانضمام کلیه خسارات قانونی تعیین خواسته و بهای آن 1-گواهی فوت متوفی 2- گواهی حصر وراثت 3- فتوکپی شناسنامه خواهان و خواندگان 4- عنداللزوم هر مدرکی که دادگاه محترم لازم بداند. دلایل و منضمات دادخواست احتراماً به استحضار می رساند: شادروان................... مورث اینجانب/ اینجانب ...

نمونه دادخواست مطالبه وجه سفته از صادر کننده

نمونه دادخواست مطالبه وجه سفته از صادر کننده برگ دادخواست به دادگاه عمومی مطالبه وجه سفته از صادر کننده    دادسرایار نمونه دادخواست مطالبه وجه سفته و خسارات تاخیر تادیه آن از صادر کننده و توقیف اموال وی محل اقامت شهر – خیابان – کوچه – شماره پلاک شغل نام پدر نام خانوادگی نام مشخصات طرفین         دارنده سفته خواهان         صادرکننده سفته خوانده           وکیل یا نماینده قانونی مطالبه یکفقره سفته به شماره خزانه داری کل ................. به میزان ............... ریال بانضمام کلیه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه تعیین خواسته و بهای آن 1-فتوکپی مصدق سفته 2- فتوکپی مصدق واخواست نامه دلایل و منضمات دادخواست احتراماً به استحضار م ...

نمونه دادخواست مطالبه وجه سفته و خسارات تاخیر تادیه آن از صادر کننده و توقیف اموال وی

نمونه دادخواست مطالبه وجه سفته و خسارات تاخیر تادیه آن از صادر کننده و توقیف اموال وی برگ دادخواست به دادگاه عمومی مطالبه وجه سفته و خسارات تاخیر تادیه آن از صادر کننده و توقیف اموال وی   دادسرایار نمونه دادخواست مطالبه وجه چک از صادرکننده محل اقامت شهر – خیابان – کوچه – شماره پلاک شغل نام پدر نام خانوادگی نام مشخصات طرفین         دارنده سفته خواهان         صادرکننده خوانده           وکیل یا نماینده قانونی مطالبه مبلغ .................... ریال بابت یک فقره سفته بانضمام کلیه خسارات قانونی و خسارات تاخیر تادیه بدواً صدور قرار تامین تعیین خواسته و بهای آن 1-فتوکپی مصدق سفته 2- فتوکپی مصدق واخواست نامه دلایل و منضمات دادخواست ...

نمونه دادخواست مطالبه وجه چک از صادرکننده

نمونه دادخواست مطالبه وجه چک از صادرکننده برگ دادخواست به دادگاه عمومی مطالبه وجه چک از صادرکننده   دادسرایار نمونه دادخواست صدور قرار تامین خواسته و مطالبه وجه چک بلامحل و خسارات تاخیر تادیه محل اقامت شهر – خیابان – کوچه – شماره پلاک شغل نام پدر نام خانوادگی نام مشخصات طرفین         دارنده چک خواهان         صادرکننده چک خوانده           وکیل یا نماینده قانونی مطالبه یک فقره چک به شماره ................ به مبلغ ................. ریال به انضمام هزینه و خسارات دادرسی و خسارات تاخیر تادیه، بدواً صدور قرار تامین خواسته تعیین خواسته و بهای آن 1-فتوکپی مصدق چک 2- گواهی نامه عدم پرداخت دادخواست دلایل و منضمات دادخواست احتراماً ...

نمونه دادخواست صدور قرار تامین خواسته و مطالبه وجه چک بلامحل و خسارات تاخیر تادیه

نمونه دادخواست صدور قرار تامین خواسته و مطالبه وجه چک بلامحل و خسارات تاخیر تادیه برگ دادخواست به دادگاه عمومی صدور قرار تامین خواسته و مطالبه وجه چک بلامحل و خسارات تاخیر تادیه   دادسرایار نمونه دادخواست مطالبه وجه چک از صادر کننده و ظهرنویس محل اقامت شهر – خیابان – کوچه – شماره پلاک شغل نام پدر نام خانوادگی نام مشخصات طرفین         دارنده چک خواهان         صادر کننده و ظهرنویس چک خوانده           وکیل یا نماینده قانونی بدواً صدور قرار تامین خواسته و سپس محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ............... ریال بابت یک فقره چک به شماره ............... به انضمام خسارات دادرسی و خسارات تاخیر تادیه تعیین خواسته و بهای آن 1-فتوکپی مصدق چک (روی و ظهر چک) 2- فتوکپی مصد ...