کاربر گرامی به وب سایت دادسرا یار خوش آمدید | برای استفاده کامل از امکانات سایت عضو یا وارد شوید

وبلاگ

در بخش وبلاگ اخبار ، مطالب مفید و جالبی جهت مطالعه برای شما وجود دارد
نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی

 نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی برگ دادخواست به دادگاه عمومی الزام به تنظیم سند رسمی     دادسرایار بیشتر بخوانید:  نمونه دادخواست الزام به انتقال سند رسمی   محل اقامت شهر – خیابان – کوچه – شماره پلاک شغل نام پدر نام خانوادگی نام مشخصات طرفین         خریدار خواهان         1- فروشنده 2- مالک خودرو خوانده           وکیل یا نماینده قانونی الزام به انتقال سند رسمی یک دستگاه خودروی ................. مدل .............. به شماره انتظامی ............... مقوم به مبلغ ................... ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی تعیین خواسته و بهای آن 1-فتوکپی مصدق یک فقره مبایعه نامه عادی مورخه ............. 2- اسناد مالکیت خودرو 3- ...

نمونه دادخواست الزام به انتقال سند رسمی

نمونه دادخواست الزام به انتقال سند رسمی برگ دادخواست به دادگاه عمومی الزام به انتقال سند رسمی     دادسرایار بیشتر بخوانید:  نمونه دادخواست اعلام تنفیذ (تأیید) فسخ قرارداد از طرف فروشنده به علت خیار زیاد بودن مبیع و خلع ید     محل اقامت شهر – خیابان – کوچه – شماره پلاک شغل نام پدر نام خانوادگی نام مشخصات طرفین         خریدار خواهان         1- فروشنده 2- مالک خودرو خوانده           وکیل یا نماینده قانونی الزام به انتقال سند رسمی یک دستگاه خودروی ................. مدل .............. به شماره انتظامی ............... مقوم به مبلغ ................... ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی تعیین خواسته و بهای آن 1-فتوکپی مصدق یک فقر ...

نمونه دادخواست اعلام تنفیذ (تأیید) فسخ قرارداد از طرف فروشنده به علت خیار زیاد بودن مبیع و خلع ید

نمونه دادخواست اعلام تنفیذ (تأیید) فسخ قرارداد از طرف فروشنده به علت خیار زیاد بودن مبیع و خلع ید برگ دادخواست به دادگاه عمومی اعلام تنفیذ (تأیید) فسخ قرارداد از طرف فروشنده به علت خیار زیاد بودن مبیع و خلع ید     دادسرایار بیشتر بخوانید: نمونه دادخواست اعلام تنفیذ (تایید) فسخ معامله به علت خیار حیوان   محل اقامت شهر – خیابان – کوچه – شماره پلاک شغل نام پدر نام خانوادگی نام مشخصات طرفین         فروشنده خواهان         خریدار خوانده           وکیل یا نماینده قانونی 1- اعلام تنفیذ (تایید) فسخ قرارداد مورخ .................. 2- خلع ید خوانده از پلاک ثبتی ............... مقوم بر ........................... ریال بانضمام کلیه خسارات قانونی تعیین خواسته و بهای آن ...

نمونه دادخواست اعلام تنفیذ (تایید) فسخ معامله به علت خیار حیوان

نمونه دادخواست اعلام تنفیذ (تایید) فسخ معامله به علت خیار حیوان برگ دادخواست به دادگاه عمومی اعلام تنفیذ (تایید) فسخ معامله به علت خیار حیوان     دادسرایار بیشتر بخوانید: نمونه دادخواست اعلام تنفیذ (تأیید) فسخ معامله به علت خیار غبن   محل اقامت شهر – خیابان – کوچه – شماره پلاک شغل نام پدر نام خانوادگی نام مشخصات طرفین         خریدار خواهان         فروشنده خوانده           وکیل یا نماینده قانونی 1- اعلام تنفیذ (تایید) فسخ معامله به علت خیار حیوان تعیین خواسته و بهای آن 1-فتوکپی مصدق قرارداد مورخ............. 2- فتوکپی مصدق اظهارنامه 3- شهادت شهود 4- عنداللزوم هر مدرکی که دادگاه محترم لازم بداند. دلایل و منضمات دادخواست ...

نمونه دادخواست اعلام تنفیذ (تأیید) فسخ معامله به علت خیار غبن

 نمونه دادخواست اعلام تنفیذ (تأیید) فسخ معامله به علت خیار غبن برگ دادخواست به دادگاه عمومی اعلام تنفیذ (تأیید) فسخ معامله به علت خیار غبن     دادسرایار بیشتر بخوانید: نمونه دادخواست اعلام تنفیذ (تایید) فسخ معامله از سوی فروشنده به لحاظ تاخیر ثمن   محل اقامت شهر – خیابان – کوچه – شماره پلاک شغل نام پدر نام خانوادگی نام مشخصات طرفین         خریدار خواهان         فروشنده خوانده           وکیل یا نماینده قانونی 1- اعلام تنفیذ (تایید) فسخ معامله به علت خیار غبن 2- استرداد ثمن معامله به میزان .................... ریال بانضمام کلیه خسارات دادرسی تعیین خواسته و بهای آن 1-فتوکپی مصدق مبایعه نامه مورخ............. 2- فتوکپی اظهارنامه 3- ا ...

نمونه دادخواست اعلام تنفیذ (تایید) فسخ معامله از سوی فروشنده به لحاظ تاخیر ثمن

 نمونه دادخواست اعلام تنفیذ (تایید) فسخ معامله از سوی فروشنده به لحاظ تاخیر ثمن برگ دادخواست به دادگاه عمومی اعلام تنفیذ (تایید) فسخ معامله از سوی فروشنده به لحاظ تاخیر ثمن       دادسرایار بیشتر بخوانید:  نمونه دادخواست اعلام تنفیذ (تایید) فسخ معامله از طرف خریدار به علت خیار تدلیس محل اقامت شهر – خیابان – کوچه – شماره پلاک شغل نام پدر نام خانوادگی نام مشخصات طرفین         خریدار خواهان         فروشنده خوانده           وکیل یا نماینده قانونی 1- اعلام تنفیذ (تایید) فسخ معامله مورخ ................  به علت خیار تاخیر ثمن مقوم بر .................... ریال بانضمام کلیه خسارات دادرسی تعیین خواسته و بهای آن 1-فتوکپی مصدق مبایعه نا ...

نمونه دادخواست اعلام تنفیذ (تایید) فسخ معامله از طرف خریدار به علت خیار تدلیس

نمونه دادخواست اعلام تنفیذ (تایید) فسخ معامله از طرف خریدار به علت خیار تدلیس برگ دادخواست به دادگاه عمومی اعلام تنفیذ (تایید) فسخ معامله از طرف خریدار به علت خیار تدلیس     دادسرایار بیشتر بخوانید: نمونه دادخواست اعلام تنفیذ (تأیید) مبایعه نامه (بیع نامه) محل اقامت شهر – خیابان – کوچه – شماره پلاک شغل نام پدر نام خانوادگی نام مشخصات طرفین         خریدار خواهان         فروشنده خوانده           وکیل یا نماینده قانونی 1- اعلام تنفیذ (تایید) فسخ معامله به علت خیار تدلیس 2- استرداد ثمن معامله به میزان .................... ریال بانضمام کلیه خسارات دادرسی تعیین خواسته و بهای آن 1-فتوکپی مصدق مبایعه نامه مورخ............. 2-ارجاع امر به کارشناس 3- فتوکپی ...

نمونه دادخواست اعلام تنفیذ (تأیید) مبایعه نامه (بیع نامه)

نمونه دادخواست اعلام تنفیذ (تأیید) مبایعه نامه (بیع نامه) برگ دادخواست به دادگاه عمومی اعلام تنفیذ (تأیید) مبایعه نامه (بیع نامه)     دادسرایار بیشتر بخوانید: نمونه دادخواست اعلام تنفیذ (تأیید) عقد بیع محل اقامت شهر – خیابان – کوچه – شماره پلاک شغل نام پدر نام خانوادگی نام مشخصات طرفین         فروشنده خواهان         خریدار خوانده           وکیل یا نماینده قانونی صدور حکم مبنی بر اعلام تنفیذ (تأیید) مبایعه نامه مورخ ............... بانضمام کلیه خسارات قانونی تعیین خواسته و بهای آن 1-فتوکپی مصدق مبایعه نامه مورخ ............... 2- استماع شهادت شهود 3- عنداللزوم هر مدرکی که دادگاه محترم لازم بداند دلایل و منضمات دادخواست ...

نمونه دادخواست اعلام تنفیذ (تأیید) عقد بیع

نمونه دادخواست اعلام تنفیذ (تأیید) عقد بیع برگ دادخواست به دادگاه عمومی اعلام تنفیذ (تأیید) عقد بیع    دادسرایار محل اقامت شهر – خیابان – کوچه – شماره پلاک شغل نام پدر نام خانوادگی نام مشخصات طرفین         خریدار خواهان         فروشندگان خوانده           وکیل یا نماینده قانونی اعلام تنفیذ (تأیید) عقد بیع موضوع مبایعه نامه مورخ ................... 2- صدور حکم مبنی بر مالکین خواهان نسبت به .................... مترمربع یک قطعه زمین مسکونی مقوم بر .......... ریال به شرح متن دادخواست تعیین خواسته و بهای آن 1-فتوکپی مصدق مبایعه نامه مورخ ........... 2- شهادت شهود 3- استشهادیه محلی 4- عنداللزوم جلب نظر کارشناس رسمی دلایل و منضمات دادخواست ...

نمونه دادخواست اعلام تنفیذ (تأیید) فسخ قرارداد

نمونه دادخواست اعلام تنفیذ (تأیید) فسخ قرارداد دادخواست به دادگاه عمومی اعلام تنفیذ (تأیید) فسخ قرارداد   دادسرایار محل اقامت شهر – خیابان – کوچه – شماره پلاک شغل نام پدر نام خانوادگی نام مشخصات طرفین         خریدار خواهان         فروشنده خوانده           وکیل یا نماینده قانونی 1- تقاضای صدور رسیدگی و صدور حکم مبنی بر اعلام تنفیذ (تأیید) فسخ قرارداد مورخ ........ به علت خیار تخلف شرط و خیار عیب 2- استرداد ثمن قراداد مذکور به انضمام کلیه خسارات دادرسی تعیین خواسته و بهای آن 1-فتوکپی مصدق مبایعه نامه2- کپی مصدق نظریه کارشناس 3- کپی مصدق اظهارنامه 4- شهادت شهود 5- عنداللزوم هر مدرکی که دادگاه محترم لازم بداند. دلایل و منضمات دادخواست ...