کاربر گرامی به وب سایت دادسرا یار خوش آمدید | برای استفاده کامل از امکانات سایت عضو یا وارد شوید

وبلاگ

در بخش وبلاگ اخبار ، مطالب مفید و جالبی جهت مطالعه برای شما وجود دارد
حق سکونت چیست؟

حق سکونت چیست؟ حق سکونت به نوشته دادسرایار  در مقاله حق سکونت چیست؟ از جمله حقوق مشترک زن و شوهر محل سکونت مشترک است هرگاه زن و مرد درکنار هم وزیر یک سقف زندگی کنند می توان گفت که هدف اصلی از ازدواج صورت گرفته است و چنین هدفی هنگامی که زوجین از هم جدا باشند تحقق نمی یابدبه خاطر همین قضیه است گفته می شود از نظر اخلاقی وحقوقی موظف هستند زن وشوهر به حفظ رابطه وسکونت مشترک که در ماده ١١٠٣قانون مدنی به آن اشاره شده است که با توجه به قانون ذکر شده سکونت مشترک ورعایت تمایل جنسی همسر از لوازم حسن معاشرت است. جایی که زوجه در آن ساکن است وهمچنین تمکین نیز می‌کند ومکانی که نفقه زن در آن باید پرداخت شود وزوج نیز هزینه های آن را قبول دارد را می توان محل اقامت زوجین دانست حق سکونت در زندگی با کیست؟ ماده ١١١۴ قانون مدنی به این موضوع پرداخته است در تفسیر این ماده می توان گفت اختیار شوهر در تعیین محل سکونت مشترک از قواعد مربوط به نظم عمومی نیست و دوطرف می توانند ضمن عقد یا بعداز آن اختیار تعیین منزل را به زن واگذار کند. از اختیارتعیین محل سکونت مشترک نباید سوء‌استفاده شود محل زندگی مشترک باید متناسب با زندگی ونیازهای خانواده باشد وبه قصد اضرار وایذاء صورت نگیرد وگرنه دادگاه تصمیم لازم رادر حل اختلاف می گیرد. الزام به سکونت مشترک قابل جمع است همسری که حق تعیین مسکن ...

عسر و حرج چیست؟

عسر و حرج چیست؟ عسر و حرج چیست؟ به نوشته دادسرایار  در مقاله عسر و حرج چیست؟ از نظر لغوی عسر به معنای تنگی سختی و دشواری می باشد و هم چنین حرج به معنای تنگی و فشار می باشد و هرگاه ذکر شود که شخصی دچار عسر وحرج شده است به این معنا می باشد که او در عملی قرار گرفته که را به سختی انداخته و انجام ویا تحمل آن برایش سخت و دشوار است نمونه آشکار آن عسروحرجی است که زن در زندگی مشترک خود می بیند چنان چه از طرف دادگاه ثابت شود حکم طلاق صادر خواهد شد بحث عسر وحرج زنان یکی از مباحث مهم دادگاه خانواده است که به طلاق عسرو حرج معروف است چیزی که موجبات مشقت و تنگدستی زوجه را در زندگی فراهم نماید است عسر و حرج محسوب می‌شود عسر و حرج یک امر کلی است و نمی‌توان برای آن مصادیقی تعیین کرد بنابراین مواردی که دادگاه تشخیص بدهند از موارد عسر و حرج به حساب می آید مصادیق عسر و حرج زن می تواند چنان چه زندگی زناشویی او با سختی همراه باشد به گونه ای که نتواند به طور معمول آن سختی ومشکل را تاب بیاورد وتحمل کند می تواند با مراجعه به دادگاه برای اطلاق اقدام کندودادگاه بعداز این که موضوع رسیدگی کرد وطبق گفته زن مبنی بر غیرقابل تحمل بودن را تشخیص دهد به طلاق او جواب مثبت می دهد، ١.ترک زندگی. چنان چه شوهر حداقل به مدت ۶ماه به صورت پیوسته یا ٩ماه به صورت متناوب بدون هیچ دل ...

نفقه معوقه چیست و آن را چطور مطالبه کنیم؟

نفقه معوقه چیست و آن را چطور مطالبه کنیم؟ نفقه معوقه به نوشته دادسرایار  در مقاله نفقه معوقه چیست و آن را چطور مطالبه کنیم؟ نفقه در اصطلاح حقوقی عبارت از چیزهائی است که شخص براي زندگانی احتیاج به آن دارد از قبیل: خوراك، پوشاك، و مسکن و اثاث منزل در اصطلاح حقوقی کسی که عهده دار نفقه می باشد منفق و کسی که نفقه به او داده میشود منفق الیه نام دارد.. صولًا نفقۀ هر شخصی به عهدة خود او است، مگر آن که کسی تعهد بر انفاق او نموده باشد و یا قانون به جهتی از جهات کسی را ملزم به انفاق دیگری کرده باشد. نفقه حال که حق مسلم افراد واجب النفقه می باشد اما در این مختصر قصد داریم , نفقه ایام گذشته که معوق گرددیده و هم چنین نفقه آینده را مورد بررسی قرار دهیم مطالبه نفقه معوقه توسط اقارب منظور اقارب درلغت به معنی نزدیکان و در اصطلاح اقوام و خویشان نزدیک هر فرد می باشد که در طبقات مختلف نسب و سبب قرار می گیرند در خصوص مطالبه نفقه معوقه می توان گفت اقارب نمی توانند نفقۀ گذشته را مطالبه نمایند انفاق به اقارب چنان که گذشت براي رفع احتیاج و حفظ حیات و گذران زندگی آنان می باشد، لذا آن ها نمی توانند نفقۀ گذشتۀ خود را مطالبه نمایند، زیرا اقارب به هر گونه که بوده زندگانی خود را گذرانیده اند و احتیاج خود را رفع نموده اند و فرض بر آن است که به نفقه گذشته نیازي ندارند. حتی در صورتی که اقا ...

حق حبس مهریه چیست؟

حق حبس مهریه چیست؟ حق حبس مهریه به نوشته دادسرایار  در مقاله حق حبس مهریه چیست؟ پیش سخن نکاح داراي دو جنبه است: جنبه عمومی که عبارت از رابطۀ زوجیت می باشد و جنبۀ خصوصی. که عبارت از مهر و وضعیت مالی نکاح است و نقشی را که مهر به این اعتبار در نکاح بازي می کند به وسیلۀ قواعد معاوضه تنظیم می گردد. بنابراین با توجه به علت تعهد در عقود معاوضی که هر یک از طرفین مالی را تملیک می نماید و می دهد تا مال دیگر را تملک و قبض نماید، محرز است که رابطه بین دو تملیک به نحوي است که هرگاه یکی از آن دو حاصل نشود تملیک دیگر حاصل نخواهد شد.. و هم چنین رابطۀ بین تسلیم دو مورد به نحوي است که هرگاه یکی از طرفین آن چه را تملیک نموده تسلیم نکند، طرف دیگر می تواند از تسلیم خودداری کند . برابر ماده ۳۱۷ قانون مدنی : هر یک از بایع و مشتري حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداري کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود، مگر این که مبیع یا ثمن مؤجل باشد و…. بنابر این طبیعت معاوضه چنین بستگی را ایجاب می نماید و بدین جهت حکم مزبور عقود معاوضی جاري میگردد حق حبس مهریه در قانون مدنی با توجه به مواد قانون مدنی در بحث معاوضات استنباط می گردد موقعیت مهر که جنبۀ فرعی را در نکاح داراست از نظر فن حقوقی مانند موقعیت عوض در عقد معوض است و به اعتبار رابطه و بستگی که بین مهر و تمکین موجود است قاعدة ح ...

ملاقات فرزند

ملاقات فرزند ملاقات فرزند به نوشته دادسرایار  در مقاله ملاقات فرزند ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی در مورد حق ملاقات فرزند اشاره کرده است با توجه به ماده فوق هرگاه به علت طلاق یا به هر دلیل دیگری پدر و مادر کودک در یک منزل زندگی نکنند هر یک از پدر و مادر که طفل تحت حضانت او نیست حق ملاقات فرزندش را دارد یعنی این که یا با فرزند خود برای ساعتی ملاقات کند یا فرزند خود را برای مدتی نگهداری کند محکمه صلاحیت داد امروزه دادگاه عمومی محل اقامت کسی است که حضانت طفل را بر عهده دارد ملاقات با طفل حق فطری ابوین و طفل است و ممانعت از این حق صدمات روحی و معنوی فراوانی به ابویین و طفل وارد می‌کند با اینکه ملاقات طفل با دیگران یا معاشرت با آنان با توجه به سن و وضع جسمی و روحی طفل باید کنترل شود نمی‌توان کودک را از دیدن اقوام و نزدیکان وی محروم کرد مخصوصا پدر ومادری که نگهداری طفل را بر عهده ندارد نباید از ملاقات با طفل ممنوع گردد هر چند که قانون مدنی ایران حق ملاقات را برای ابوین شناخته است ولی این حق منحصر به پدر و مادر نیست و اجداد پدری و مادری نیز نباید از این حق محروم گردد و حتی در هر مورد که دادگاه ملاقات طفل با سایر خویشان مثل برادران و خواهران را ضروری یا مفید تشخیص دهد می‌تواند در این زمینه رای مقتضی صادر کند دادگاه همچنین ترتیب ملاقات اطفال را برای طرفین معین می ...

ممنوع الخروج کیست ونحوه اطلاع از آن

ممنوع الخروج کیست ممنوع الخروج به نوشته دادسرایار  در مقالهممنوع الخروج کیست ونحوه اطلاع از آن هرگاه شخص نتواند از کشور خارج شود می گویند ممنوع الخروج شده است وزمانی که شخصی تصمیم به مسافرت به یک کشور خارجی را داشته باشد متوجه این امر می شوند چون ممنوع الخروج بودن اشخاص موضوعی نیست که آن ها از قبل ازآن اطلاع داشته باشند به خاطر همین قضیه افرادی که قصد مسافرت به خارج از کشور رادارند از دوطریق می توانند نسبت به وضعیت خروج خود از کشور اطلاع پیدا کنند ١.با اصل پاسپورت خود به اداره گذرنامه مراجعه کنند واز این طریق از وضعیت سفر خود به خارج از کشور اطلاع یابند ٢. آسان‌تر ین راه هم آن می باشد که با مراجعه به وب سایتهای مرتبط با اداره گذرنامه، می‌توانند کدملی خودرا وارد کنند واز وضعیت سفر خود به خارج از کشور وممنوع الخروج بودن خود اطلاع یابند ، سوال. چه کسانی حق خروج از کشور راندارندوبه عبارت دیگر ممنوع الخروج هستند؟ ویا حکم ممنوع الخروج بودن اشخاص طبق کدام مواد قانونی لغو می تواند شد؟ طبق ماده١٧قانون گذرنامه دولت قادر می باشد مطابق با شرایط وطبق قانون از صدور مجوز خروج اشخاص به خارج از کشور خودداری کند، واز صدور گذرنامه برای افراد جلوگیری کند یک دلیل روشن دولت برای ممنوع الخروج بو دن افراد این می باشد که دولت به خاطر حمایت از طلب کاران هیچ وقت اجازه ن ...

تفاوت فسخ نکاح و طلاق

تفاوت فسخ نکاح و طلاق تفاوت فسخ نکاح و طلاق به نوشته دادسرایار  در مقاله تفاوت فسخ نکاح و طلاق چون ازدواج یک قرارداد مالی نیست واز سوی دیگر تثبیت خانواده و محدود کردن موارد انحلال آن مورد نظر قانون گذار بوده است از این رو همه خیاراتی که در قرار دادهای مالی پیش بینی شده است در نکاح مطرح نمی شود فسخ ازدواج دارای قواعد ویژه‌ای است که با احکام خیارات در قراردادهای مالی یکسان نیست با این حال پاره ای از عیوب موجود در زن یا مرد یا تدلیس و تخلف از شرط صفت از موجبات فسخ نکاح به شمار آمده است مبنای فسخ ازدواج در این موارد جلوگیری از زیان همسری است که حق فسخ برای او شناخته شده است مثلاً همسری که فریب خورده یا ندانسته با دیوانه ای ازدواج کرده است می تواند ازدواج را به هم بزند زیرا لزوم وغیرقابل فسخ بودن این ازدواج موجب زیان او خواهد بود، هم چنین در قانون مدنی یک سری عیوب مشترک بین زن و مرد وجود دارد مثل جنون در زن یا مرد البته جنون باید قبل از عقد باشد در این صورت به هردو طرف حق فسخ نکاح داده شده است یک سری عیوب اختصاصی نیز صرفا یرای مرد وجود دارد که موجبات فسخ را برای زن فراهم می کند و یک سری عیوب اختصاصی نیز مختص زن می باشد که موجبات فسخ را برای مرد ایجاد می کند لازم به ذکر است که فسخ نکاح فوری است یعنی طرفین به محض ایجاد یکی از علت های فسخ یا آگاهی از وجود آن با ...

افراد واجب النفقه

افراد واجب النفقه افراد واجب النفقه به نوشته دادسرایار  در مقاله  افراد واجب النفقه بررسی ماهیت افراد واجب النفقه و شرایط حاکم بر آن پیش گفتار نفقه در اصطلاح حقوقی عبارت از چیزهائی است که شخص براي زندگانی احتیاج به آن دارد از قبیل: خوراك، پوشاك، و مسکن و اثاث منزل. در اصطلاح حقوقی کسی که عهده دار نفقه می باشد منفق و کسی که نفقه به او داده میشود منفق الیه نام دارد.. اصولًا نفقۀ هر شخصی به عهدة خود او است، مگر آن که کسی تعهد بر انفاق او نموده باشد و یا قانون به جهتی از جهات کسی را ملزم به انفاق او کرده باشد. قانون در دو مورد زیر نفقۀ افرادي را به عهدة دیگري گذارده است: نفقه ی اقارب و زوجه نفقۀ اقارب اقارب عبارت از خویشاوندان شخص هستند اعم از نسبی، سببی و رضاعی. سبب و درجۀ خویشاوندي اقارب با یکدیگر یکسان نیست، سبب در بعضی خون و بعضی ازدواج و بعضی شیر دادن می باشد، هم چنانی که بعضی نزدیک تر از بعض دیگر به شخص هستند و به این اعتبار حقوق و تکالیف آنان نسبت به یکدیگر فرق می نماید. قرابت داراي آثار و احکامی است، چنان که نکاح بین بعض از آنان ممنوع است، هم چنین بعضی از خویشاوندان باید بعض دیگر را در صورت احتیاج انفاق بنمایند و در روابط بین اقارب فقط اقارب نسبی در خط عمودي صعودي یا نزولی ملزم به انفاق یکدیگر هستند . خویشاوندان خط عمودي کدام اند ۱-کسانی ...

انواع حق در قانون مدنی

انواع حق در قانون مدنی انواع حق به نوشته دادسرایار  در مقاله انواع حق در قانون مدنی تقسیم حق به اعتبار ارزش مالی حق بر دو نوع است حق مالی وحق غیر مالی  حق مالی چیست حق مالی آن است که اجرای آن مستقیماً برای دارنده ایجاد منفعتی نماید که قابل تقویم به پول باشد مالکیت نسبت به خانه که مستقیماً برای دارنده آن ارزش پولی دارد و یا حق‌طلب که پس از اداء پول می باشد ‏ به پول تقویم می گردد مثلاً کسی که متعهد است ۵ تن آهن ساختمانی به دیگری بدهد آهن های مزبور پس از تسلیم قابل تقویم به پول می باشد حق مالی قابل اسقاط وانتقال به غیر است مثلاً مالک می تواند حق مالکیت خود را به سبب از اسباب به غیر واگذار نماید و یا از آن اعراض کند و همچنین طلب از دیگری که بستانکار می تواند به غیر واگذار نماید و یا مدیون را از آن ابراء کند. حق غیر مالی چیست حق غیر مالی آن است که اجرای آن منفعتی که مستقیماً قابل تقویم به پول باشد ایجاد نمی کند مانند حق بنوت، زوجیت و امثال آن بعضی از حقوق غیر مالی هستند که غیر مستقیم ممکن است ایجاد حقی نمایند که قابل تقویم به پول باشد ولی این امر آن راحق مالی نمی داند مانند زوجیت که ایجاد حق نفقه برای و توراث برای زوجین می نماید، حقوق غیر مالی قابل واگذاری به غیر نمی باشد و بعضی از آنان به سبب مخصوص قابل زوال است مانند زوجیت که به وسیله فس ...

طلاق خلع و مبارات

طلاق خلع و مبارات طلاق خلع و مبارات به نوشته دادسرایار  در مقاله طلاق خلع و مبارات طلاق دارای شرایطی است که در قانون مدنی آمده است و تا امروز هم به قوت واعتبار خود باقیست بعضی از این شرایط اساسی و مربوط به ماهیت است وپاره ای صوری و تشریفاتی و مربوط به نحوه بیان اراده و شکل خارجی طلاق می باشد عدم رعایت شرایط و تشریفات مذکور در قانون مدنی موجب بطلان عقد است, به علاوه ی مقررات لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص و قانون اصلاح مربوط به طلاق ارجاع به داوری و اجازه دادگاه برای برای هر نوع طلاق لازم دانسته است. بعضی از شرایط اساسی طلاق مربوط به طلاق دهنده پاره ای دیگر مربوط به زن است برخی از این شرایط مانند قصد و رضا واهلیت برای هر عمل حقوقی لازم است و بعضی دیگر مانند پاکی زن به طلاق اختصاص دارد  انواع طلاق(طلاق خلع و مبارات) به طور کلی باید گفت طلاق به دو دسته تقسیم می شود میشود ۱. طلاق رجعی، نوعی از طلاق است که شوهر در ایام عده می تواند رجوع کند طلاق رجعی رابطه زوجیت را ازبین نمی برد مگر بادو عامل الف. طلاق. ب. انقضای عده ٢. طلاق بائن. قانون مدنی به تبعیت از فقه امامیه دو نوع طلاق به نام خلع و مبارات ذکر کرده که باید آنها را با توافق زوجین دانست ماده ١١۴۶ قانون مدنی به توضیح آن پرداخته است .در طلاق بائن رجوع در آن نیست رجوع یک عمل حقوقی یک جانبه است که به وسیله ...