کاربر گرامی به وب سایت دادسرا یار خوش آمدید | برای استفاده کامل از امکانات سایت عضو یا وارد شوید

وبلاگ

در بخش وبلاگ اخبار ، مطالب مفید و جالبی جهت مطالعه برای شما وجود دارد
انواع عین در قانون مدنی

انواع عین در قانون مدنی انواع عین در قانون مدنی به نوشته دادسرایار  در مقاله انواع عین در قانون مدنی اموال مادی به عین ومنفعت تقسیم می شوند عین در مقابل منفعت قرار می گیرد در تعریف اعیان باید گفت آن دسته از اموال مادی لست که در خارج موجود باشد و به وسیله حس لامسه می‌توان آن‌ها را لمس نمود مانند خانه و باغ و امثال آن و منافع آن چیزی است که از اعیان حاصل می شود و به تدریج حاصل می‌گردد و مستقیماً قابل لمس نمی باشد ، هر چند ممکن است در موارد ی به صورت اعیان در آید مانند نمائات و ثمره و نتایج حیوانات، این تقسیم مزبور در مورد بیع و اجاره نیز به کار می‌رود زیرا بیع تملیک عین است و اجاره تملیک منفعت در علم حقوق می توان عین و منفعت را از هم جدا کرد  مثل این که مالی متعلق به یک شخص است اما استفاده ازمنافع آن مال متعلق به شخص دیگری است، فرض کنیدصاحب ملکی طبق عقد اجاره در مقابل گرفتن وجهی استفاده از منافع آن ملک به شخص دیگری واگذار می‌کند در این جا مستاجر مالک منافع میشود و اصل ملک که عین است دریدمالک باقی می ماند، و صرفاً منافع آن به مستاجر در مدت معین تعلق میگیرد اقسام عین طبق ماده ۳۳۸ و ۳۵۰ قانون مدنی عین را می توان به سه قسمت تقسیم کرد عین معین کلی درذمه کلی درحکم معین کلی در معین عین معین چیست در تعریف عین معین باید گف ...

نحله

نحله نحله به نوشته دادسرایار  در مقاله عقد نحله نحله و چگونگی دریافت آن اهمیت اجتماعی و اقتصادی خانواده قانون گذاررابر آن داشته است که قوانین و مقرراتی برای حمایت از خانواده وضع کنند این قوانین و مقررات زیرعنوان حقوق خانواده که بخشی از حقوق مدنی است مورد بحث و بررسی واقع می شوند البته حقوق خانواده به شرح و توضیح متون قانونی بسند ه نمی‌کند بلکه بر آن است که مبانی و نحوه اجرای قانون را روشن کند کمبودها و نارسایی های آن را مشخص و برای موارد سکوت یا ابهام قانون راه حل هایی که با اصول و مبانی حقوق سازگار باشد ارائه نماید از این رو در حقوق خانواد ه علاوه بر قانون و عقاید علمای حقوق و رویه قضایی وعرف وعادت واخلاق اجتماعی مورد استفاده و استناد قرار می‌گیرند و قواعد و راه حل ها به بحث و نقد گذاشته می شوند یکی از این حقوق که می‌توان به آن اشاره کرد نحله می باشد قانون گذاران آن را برای حمایت از زن در نظر گرفته است حقوق مالی زن در صورت جدایی و یا حتی در طول زندگی و پس از مطالبه از سوی زن باید پرداخت شود از جمله حقوق مالی زن که می توان به آنها اشاره کرد مهریه، نفقه، اجرت المثل و نحله می باشد مهریه و نفقه در دوران زناشویی و هنگام طلاق و جدایی هم می توان مطالبه کرد اما دریافت نحله و اجرت المثل باید حتماً در دادخواست طلاق ذکر شود در همه ی کشورها باید از زنان حمای ...

عقد جعاله

عقد جعاله عقد جعاله به نوشته دادسرایار  در مقاله عقد جعاله عقد جعاله و کاربرد آن از نظر لغوی جعاله به معنای مزدی است که در برابر انجام کاری قرار داده می‌شود درجعاله شرط پاداش گرفتن ، رسیدن به نتیجه مطلوب جاعل است و تلاش در این راه اجری ندارد برای بستن قرارداد جعاله معلوم بودن مزد کار شرط نیست جعاله عملی حقوقی است و بخت و اقبال و احتمال در آن کم و بیش موثر است  یکی دیگر از تعاریف جعاله از نظر فقها الزام شدن. جاعل به دادن عوض در مقابل کاری که حلال و مورد نظرعقلا باشد است از دیگر تعاریف جعاله ملتزم شدن شخص به پرداخت اجرت وپاداش معلوم در مقابل یک عمل است. طبق قانون جعاله تعهدی جایز است و تا زمانی که آن کار به پایان نرسیده باشد هرکدام از دوطرف بخواهند می‌توانند منصرف شوند اما اگر جاعل در حین عمل عامل از قرارداد جعاله منصرف شود باید اجرت المثل کار عامل را بدهد اگر شخصی در برابر ارتکاب جرم یاکار غیر اخلاقی و خلاف نظم عمومی ملتزم به دادن اجرت شودجعاله باطل است د رقرارداد اجاره هرگاه شخص بخواهد خدمتی برای دیگری انجام دهد و در برابر آن تا پاداش مناسب بگیرد موضوع این توافق باید معین باشد یعنی باید به وسیله تعیین مدت و چگونگی کاری که در باید شود مشخص شود یعنی چه خدمتی را با پول مبادله می کنند و در برابر چه می گیرند مثلاً فردی حیوان خود را گم کرده است و اکن ...

دستور تخلیه

دستور تخلیه دستور تخلیه به نوشته دادسرایار  در مقاله دستور تخلیه دستور تخلیه در قرارداد اجاره ای رسمی و چند حالت برای گرفتن تخلیه فوری هرگاه قرارداد اجاره به صورت رسمی باشد یعنی که در دفترخانه تنظیم شده باشد و یا چنانچه در دفترخانه تنظیم نشده باشد اما توسط ٢شاهد امضا گردیده باشد می توان به استناد قرارداد فی مابین ، حکم تخلیه را گرفت گاه در یک برگ کاغذ قرار داد اجاره به وسیله اجاره دهنده و اجاره کننده تنظیم میشود و گاهی نیز می تواند در بنگاه های املاک این قرارداد تنظیم شود در هرحال فرقی نمی‌کند که قرار داد اجاره چگونه تنظیم شده باشد آن چه که در قراداد اجاره حائز اهمیت است این است که حتماً امضای دو نفر به عنوان شاهد آن امضا کرده باشند بنابراین فرق نمی کند که قرارداد اجاره را بنگاه تنظیم کرده باشد یا اینکه موجر و مستاجر خودشان بین خودشان تنظیم کرده باشد مهم این است که حتماً امضای شهود وجود داشته باشد هرگاه مستاجر از خالی کردن مورد اجاره خودداری کند صاحب خانه میتواند با تنظیم دادخواست در شورای حل اختلافی که در محل وقوع ملک مورد اجاره است مراجعه کند ودر تنظیم دادخواست باید دستور تخلیه را بخواهد نه حکم‌ تخلیه، شورای حل اختلاف پس از بررسی لازم دستور تخلیه را صادر می کند باید آگاه باشید که اگر در دادخواست صاحب خانه تقاضای حکم تخلیه کند و همچنین خواسته خود ...

عقد مزارعه

عقد مزارعه عقد مزارعه به نوشته دادسرایار  در مقاله عقد مزارعه مزارعه یکی از انواع عقود معین است که یک نفر زمین را به قصد زراعت به دیگری می دهد تا بر اساس شرایطی ، محصول بین طرفین تقسیم شود به صاحب زمین مالک و انجام دهنده کار عامل نام دارد. در ادامه به شرح و تفسیر مواد قانونی مرتبط با آن می پردازیم.   تحلیل موضوعی و تفسیر مواد قانونی مرتبط با عقد مزارعه در خصوص عقد مزارعه در ماده ۵۱۸ قانون مدنی مدت مزارعه باید متناسب با زراعتی باشد که مقصود طرفین است و گرنه با آن معارض است وعقد را باطل می کند و همچنین با توجه به ماده فوق می‌توان گفت طرفی که زمین را برای مدت معینی برای امر زراعت در اختیار دیگری قرار می‌دهد را مزارع و طرف انجام دهنده کار راعامل را زارع می‌گويند در ماده ۵۱۸ قانون مدنی قید زمین به عنوان موضوع معامله آن را از مساقات که ناظر به درخت است متمایز می کند و قید زراعت آن را از سایر قراردادهای راجع به ایجاد جنگلی و باغ جدا می‌کند وقید تقسیم حاصل آنها از اجاره زمین برای زراعت جدا می سازد مدت مزارعه باید متناسب با زراعتی باشدکه مقصود طرفین است در غیر این صورت عقد را باطل می کند بررسی مواد قانون مدنی راجع به مزارعه در قانون مدنی از بخش اخیر ماده ۵۱۹ قانون مدنی استنباط می‌شود که تعیین سهم غیر مشاع برای عامل ومزارع باع ...

 جرایم محیط زیست

 جرایم محیط زیست به نوشته دادسرایار  در مقاله  جرایم محیط زیست متاسفانه می‌دانیم که ریختن زباله در طبیعت و محیط زیست برای افراد بی مسئولیت یک عادت و یک کار عادی محسوب می شود همینطور ریختن زباله در معابر نیز امری مهم  محسوب می شود و به لحاظ بهداشتی مشکلات زیادی را به وجود می آورد که به معنای نادیده گرفتن حقوق دیگر شهروندان می باشد افرادی که عادت دارند زباله ها را در معابر و یا جویی ها بریزند متاسفانه این رفتارشان را خیلی عادی می بیند و برایشان تبدیل به عادت شده و به این فکر نمی‌کند که این کار یک قانون شکنی محسوب می شود و حتی این موضوع برایشان اهمیت ندارد که چگونه فردا که دوباره به خیابان می آید معابر تمیز و بدون زباله هستند زباله هایی همچون ظروف یکبار مصرف تحصیل گار بطری های نوشیدنی و غیره که هر روز معابر و جوی های شهر را آلوده میکند مشکل دیگر که وجود دارد این میباشد که شهروندان نسبت به بیرون گذاشتن زباله ها قبل از ساعت ۲۱ شب بی توجه می باشد و گاهاً زباله های شان را بسته بندی نمی کنند و آنها را پراکنده می کند و یا مشاهده شده است که عده ای زباله های خود را کنار مخازن شهرداری قرار می دهند که تمامی این ها باعث می شود نتنها جمع آوری پسماند ها مشکل تر شود بلکه چهره شهر زشت و آلوده می شود که در ادامه به قوانین راجع به این موضوع صحبت می‌کنیم & ...

مجازات بوسیدن در انظار عمومی

مجازات بوسیدن در انظار عمومی مجازات بوسیدن در انظار عمومی به نوشته دادسرایار  در مقاله مجازات بوسیدن در انظار عمومی ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی بیان کرده است که چنانچه زن و مردی که با هم ازدواج نکرده اند  مرتکب اعمالی منافی عفت و یا روابط نامشروع شوند مشمول مجازات خواهند شد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت تقبیل یا مضاجعه نیز در شمار رفتار ناپسند هستند که چنانچه متخلف مرتکب آن شود به شلاق محکوم می شود تا حداکثر ۹۹ ضربه قانونگذار در این مورد بیان کرد که چنانچه عمل با اکراه همراه باشد تنها برای اکراه کننده مجازات در نظر  گرفته خواهد شد  قانون مجازات بوسیدن می دانیم که جرم زنا به راحتی قابل اثبات نیست و حتی گاهی اثبات اینجا غیر ممکن می باشد و به همین دلیل قانونگذار دو راه برای اثبات فرمول ها در نظر گرفته است یکی آنکه فرد زنا کننده چهار مرتبه به جرم خود در دادگاه اقرار کند و دیگر آن که چهار مرد عاقل به دیدن آن دو شخص در حال زنا شهادت دهد توضیحاتی کاربردی در مورد ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی در ارتباط با مجازات بوسیدن در انظار عمومی با توجه به ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی باید بدانیم اعمال منافی عفت غیر از زنا چگونه اعمالی هستند که منظور از این اعمال هرگونه روابط جنسی می باشد که در نهایت به مواقعه منجر نشود . بنابراین اعمال منافی عفت غیر از زنا م ...

جرایم ورزشی

جرایم ورزشی جرایم ورزشی به نوشته دادسرایار  در مقاله جرایم ورزشی دنیای ورزش شاخه های فراوانی دارد و لازم است که شرایط برای پرورش جسمانی مساعد باشد چه پرورش جسمانی با سلامت روح و تربیت اخلاق ارتباط مستقیم دارد بنابراین باید ورزشکاران را نسبت به مقررات حاکم بر فعالیت های ورزشی و جرائم ورزشی و تخلفاتی که امکان دارد مرتکب شود آگاه سازیم چرا که باعث می‌شود ورزشگاه‌ها و میادین ورزش به مکان امنی تبدیل شود  عملیات ورزشی و حوادث ناشی از جرایم ورزشی: تا قبل از سال ۱۳۵۲ قانون از حوادث ناشی از عملیات ورزش سخنی به میان نیاورده بود و در این مورد ساکت بود و دادگاه‌ها در هر و دادگاه ها در هر پرونده و موردی حکم جداگانه و ویژه‌ای صادر می کردند که حتی گاهی آن احکام بسیار سنگین بودند اما در سال ۱۳۵۲ و پس از آن در سال ۱۳۶۱ و سال ۱۳۷۰ قانون مجازات اسلامی برای حوادث ناشی از عملیات ورزش حکم قرارداد وقانون دستخوش تغییرات و تحول در زمینه ورزش گردید و همین طور در ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ قانون گذار به این نکته توجه کرده است  و بیان کرده است که گاهی بعضی از رفتارها که در شرایط عادی جرم محسوب می شوند در بعضی از شرایط و بر طبق قوانین مستوجب مجازات نمی باشد اصل قانونی بودن جرایم ورزشی و مجازات ها می‌دانیم که اصل قانونی بودن جرایم و مج ...

نکات مهم وکالت

نکات مهم وکالت وکالت به نوشته دادسرایار  در مقاله نکات مهم وکالت معنای لغوی وکالت را می توان واگذار کردن دانست و همینطور اعتماد و تکیه بر دیگری اما در اصطلاح فقهی وکالت به این معنا می باشد که کاری را به شخصی واگذار کنیم و شخص دیگری را جانشین قرار دهیم معنای لغوی وکالت اعم و معنای اصطلاحی وکالت اخص میباشد به این گونه که درست است که در معنای لغوی وکالت به معنای انتخاب جانشین و واگذاری کاری به شخص دیگر می باشد اما در معنای اخص آن هر کاری را نمی‌توان به دیگری واگذار کرد و برای آن وکیل تعیین نمود مانند آنکه شخص زنده نمی تواند شخص دیگری را برای خواندن نماز هایش وکیل کند . وکالت عقدی می‌باشد که بین وکیل و موکل منعقد می شود و بدین معنا می باشد که وکیل متعهد می شود مورد وکالت را به جای موکل انجام دهد نکته ای که بسیار حائز اهمیت می باشد این است که حدود وظایف و اختیارات وکیل توسط موکل تصریح شود و این بدان معنا می باشد که وکیل حق  تجاوز از آن حدود را ندارد  وکیل کیست به اشخاصی که پذیرفته شده از طرف کانون های وکلای دادگستری می باشند و پروانه وکالت دارند وکیل خوانده می شود و اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند با آنها قرارداد منعقد کنند تا وکلای ایشان به جای آنها در دادگاهها و دادسراها و اداره های ثبت اسناد و املاک و غیره حاضر شوند و امور مورد وکالت ...

نکات مهم تنظیم قرارداد که باید بدانید

تنظیم قرارداد تنظیم قرارداد به نوشته دادسرایار  در مقاله تنظیم قرارداد قرارداد یک توافق میان دو یا چند نفر می باشد که آثار حقوقی دارد و متداول ترین راه جابجایی ثروت در جامعه می باشد نظر به اینکه قرارداد از توافق طرفین حاصل می‌شود حتماً نیاز به مکتوب بودن آن نیست بلکه می تواند شفاهی باشد و یا حتی با ابراز قصد و رساندن منظور از طریق اعمال و حرکات  شخص باشد به عنوان مثال می توان بیان کرد توقف راننده تاکسی و سوار شدن مسافر بیانگر انعقاد قرارداد حمل و نقل است بی آنکه کلمه ای نوشته شود و یا آنکه قراردادی نوشته شود و مستاجر آن را امضا کرده باشد و بدون آنکه موجر آن قرارداد را امضا کرده باشد کلید ملک را به مستاجر تحویل دهد نشان دهنده وقوع یک قرارداد می باشد پس می توان نتیجه گرفت اشخاص در طول روز قراردادهای زیادی را منعقد می کند که جدایی از شکل بیان و تنظیم آنها همگی اعتبار حقوق کاملاً یکسان دارد اما قراردادهایی که مهم می باشند باید به صورت کتبی منعقد شود تا از بروز اختلافات در آینده جلوگیری شود تا اثبات تحقق آنها در آینده آسان باشد و مورد قرارداد هیچ گونه ابهام و اختلافی نداشته باشد قرارداد مخلوق اراده طرفین است پس می توانیم با توافق خود قرارداد را به شکل دلخواه خلق کنیم چنانچه قرارداد مبهم باشد هم طرفین قرارداد دچار سوء تفاهم می شوند و همین که اگر در آینده طرف ...