کاربر گرامی به وب سایت دادسرا یار خوش آمدید | برای استفاده کامل از امکانات سایت عضو یا وارد شوید

مقالات

در بخش مقالات ، مطالب مفید و جالبی جهت مطالعه برای شما وجود دارد
نمونه دادخواست مطالبه وجه چک از صادرکننده

نمونه دادخواست مطالبه وجه چک از صادرکننده برگ دادخواست به دادگاه عمومی مطالبه وجه چک از صادرکننده   دادسرایار نمونه دادخواست صدور قرار تامین خواسته و مطالبه وجه چک بلامحل و خسارات تاخیر تادیه محل اقامت شهر – خیابان – کوچه – شماره پلاک شغل نام پدر نام خانوادگی نام مشخصات طرفین         دارنده چک خواهان         صادرکننده چک خوانده           وکیل یا نماینده قانونی مطالبه یک فقره چک به شماره ................ به مبلغ ................. ریال به انضمام هزینه و خسارات دادرسی و خسارات تاخیر تادیه، بدواً صدور قرار تامین خواسته تعیین خواسته و بهای آن 1-فتوکپی مصدق چک 2- گواهی نامه عدم پرداخت دادخواست دلایل و منضمات دادخواست احتراماً ...

نمونه دادخواست صدور قرار تامین خواسته و مطالبه وجه چک بلامحل و خسارات تاخیر تادیه

نمونه دادخواست صدور قرار تامین خواسته و مطالبه وجه چک بلامحل و خسارات تاخیر تادیه برگ دادخواست به دادگاه عمومی صدور قرار تامین خواسته و مطالبه وجه چک بلامحل و خسارات تاخیر تادیه   دادسرایار نمونه دادخواست مطالبه وجه چک از صادر کننده و ظهرنویس محل اقامت شهر – خیابان – کوچه – شماره پلاک شغل نام پدر نام خانوادگی نام مشخصات طرفین         دارنده چک خواهان         صادر کننده و ظهرنویس چک خوانده           وکیل یا نماینده قانونی بدواً صدور قرار تامین خواسته و سپس محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ............... ریال بابت یک فقره چک به شماره ............... به انضمام خسارات دادرسی و خسارات تاخیر تادیه تعیین خواسته و بهای آن 1-فتوکپی مصدق چک (روی و ظهر چک) 2- فتوکپی مصد ...

نمونه دادخواست مطالبه وجه چک از صادر کننده و ظهرنویس

نمونه دادخواست مطالبه وجه چک از صادر کننده و ظهرنویس برگ دادخواست به دادگاه عمومی مطالبه وجه چک از صادر کننده و ظهرنویس  دادسرایار نمونه دادخواست صدور قرار تامین خواسته محل اقامت شهر – خیابان – کوچه – شماره پلاک شغل نام پدر نام خانوادگی نام مشخصات طرفین         دارنده چک خواهان         خواندگان (صادر کننده و ظهرنویس چک) خوانده           وکیل یا نماینده قانونی مطالبه مبلغ .................... ریال وجه یک فقره چک به شماره .................... به انضمام هزینه و خسارات دادرسی و خسارات تاخیر تأدیه و بدواً صدور قرار تامین تعیین خواسته و بهای آن 1-فتوکپی مصدق یک فقره چک2- فتوکپی مصدق گواهی نامه عدم پرداخت چک هرکدام در سه نسخه باشد دلایل و منضمات دادخواست ...

نمونه دادخواست صدور قرار تامین خواسته

نمونه دادخواست صدور قرار تامین خواسته برگ دادخواست به دادگاه عمومی صدور قرار تامین خواسته  دادسرایار نمونه دادخواست صدور قرار تامین خواسته نسبت به چک محل اقامت شهر – خیابان – کوچه – شماره پلاک شغل نام پدر نام خانوادگی نام مشخصات طرفین         طلبکار خواهان         بدهکار خوانده           وکیل یا نماینده قانونی صدور قرار تامین خواسته و اجرای آن به شرح متن دادخواست تعیین خواسته و بهای آن 1-فتوکپی مدرک 2- چک یا سفته یا سند رسمی، عادی هرچه باشد دلایل و منضمات دادخواست احتراماً به استحضار می رساند: خوانده فوق الذکر مطابق ............... که پیوست دادخواست تقدیم است مبلغ ................ ریال به اینجانب مدیون می باشد. چون با مراجعات ...

نمونه دادخواست صدور قرار تامین خواسته نسبت به چک

نمونه دادخواست صدور قرار تامین خواسته نسبت به چک برگ دادخواست به دادگاه عمومی صدور قرار تامین خواسته نسبت به چک  دادسرایار نمونه دادخواست صدور قرار تامین خواسته بصورت تضامنی محل اقامت شهر – خیابان – کوچه – شماره پلاک شغل نام پدر نام خانوادگی نام مشخصات طرفین         دارنده چک خواهان         صادر کننده چک خوانده           وکیل یا نماینده قانونی صدور قرار تامین خواسته نسبت به یک فقره چک به شماره ................. به مبلغ ............ ریال از اموال خوانده تعیین خواسته و بهای آن 1-لاشه چک 2- گواهینامه عدم پرداخت دلایل و منضمات دادخواست احتراماً به استحضار می رساند: خوانده دعوی یک فقره چک به شماره و تاریخ ................. عهده بان ...

نمونه دادخواست صدور قرار تامین خواسته بصورت تضامنی

نمونه دادخواست صدور قرار تامین خواسته بصورت تضامنی برگ دادخواست به دادگاه عمومی صدور قرار تامین خواسته بصورت تضامنی  دادسرایار نمونه دادخواست تعدیل اقساط محکوم به محل اقامت شهر – خیابان – کوچه – شماره پلاک شغل نام پدر نام خانوادگی نام مشخصات طرفین         دائن خواهان         مدیون خوانده           وکیل یا نماینده قانونی صدور قرار تامین خواسته نسبت به یک فقره چک به شماره ................. به مبلغ ............ ریال از اموال خوانده تعیین خواسته و بهای آن 1-لاشه چک 2- گواهینامه عدم پرداخت دلایل و منضمات دادخواست احتراماً به استحضار می رساند: اینجانب خواهان در قبال ............... (فعالیت خود برای خوانده) مبلغ .............. ریال ا ...

نمونه دادخواست تعدیل اقساط محکوم به

نمونه دادخواست تعدیل اقساط محکوم به برگ دادخواست به دادگاه عمومی تعدیل اقساط محکوم به    دادسرایار نمونه دادخواست اعسار از پرداخت دیه (و تقسیط محکوم به) محل اقامت شهر – خیابان – کوچه – شماره پلاک شغل نام پدر نام خانوادگی نام مشخصات طرفین         محکوم علیه تعدیل اقساط خواهان         محکوم له خوانده           وکیل یا نماینده قانونی تعدیل اقساط محکوم به در دادنامه شماره .................. صادره از .............. در پرونده کلاسه .............. تعیین خواسته و بهای آن فتوکپی مصدق 1- دادنامه مذکور 2- استشهادیه محکوم به 3- لیست اموال دلایل و منضمات دادخواست احتراماً به استحضار می رساند: اینجانب دادخواستی با خواسته اعسار از ...

نمونه دادخواست اعسار از پرداخت دیه (و تقسیط محکوم به)

نمونه دادخواست اعسار از پرداخت دیه (و تقسیط محکوم به) برگ دادخواست به دادگاه عمومی اعسار از پرداخت دیه (و تقسیط محکوم به)    دادسرایار نمونه دادخواست اعسار از پرداخت وجه چک محل اقامت شهر – خیابان – کوچه – شماره پلاک شغل نام پدر نام خانوادگی نام مشخصات طرفین         مشخصات خواهان (محکوم علیه پرونده کیفری) خواهان         مشخصات خوانده (محکوم له پرونده کیفری) خوانده           وکیل یا نماینده قانونی تقاضای صدور حکم مبنی بر اعسار از پرداخت دیه تعیین خواسته و بهای آن 1-فتوکپی مصدق دادنامه 2- استشهادیه محلی 3- گواهی گواهان 4- عنداللزوم تحقیق محلی دلایل و منضمات دادخواست احتراماً به استحضار می رساند: اینجانب خواهان مطابق داد ...

نمونه دادخواست اعسار از پرداخت وجه چک

نمونه دادخواست اعسار از پرداخت وجه چک برگ دادخواست به دادگاه عمومی اعسار از پرداخت وجه چک    دادسرایار نمونه دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به (تقسیط محکوم به) محل اقامت شهر – خیابان – کوچه – شماره پلاک شغل نام پدر نام خانوادگی نام مشخصات طرفین         محکوم علیه خواهان         محکوم له خوانده           وکیل یا نماینده قانونی اعسار از پرداخت یکفقره چک به شماره .................. نسبت به دادنامه شماره .............. صادره از ............... در پرونده کلاسه تعیین خواسته و بهای آن 1-فتوکپی مصدق استشهادیه 2- فتوکپی مصدق دادنامه شماره ................. 3- استماع اظهارات شهود دلایل و منضمات دادخواست احتراماً به استحضار می ...

نمونه دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به (تقسیط محکوم به)

نمونه دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به (تقسیط محکوم به) برگ دادخواست به دادگاه عمومی اعسار از پرداخت محکوم به (تقسیط محکوم به)   دادسرایار نمونه دادخواست تقسیط مهریه (وجه نقد) محل اقامت شهر – خیابان – کوچه – شماره پلاک شغل نام پدر نام خانوادگی نام مشخصات طرفین         محکوم علیه خواهان         محکوم له خوانده           وکیل یا نماینده قانونی تقاضای صدور حکم مبنی بر اعسار از پرداخت محکوم به و تقاضای تقسیط آن در دادنامه شماره ................. صادره از شعبه .................. در پرونده کلاسه ............. به میزان ............ ریال تعیین خواسته و بهای آن فتوکپی مصدق 1- دادنامه شماره ............... 2- فرم استشهادیه دیه محکوم به 3- لیست اموال 4- استشهادیه محل ...

45....138
لینک های مرتبط
لینکی موجود نیست