کاربر گرامی به وب سایت دادسرا یار خوش آمدید | برای استفاده کامل از امکانات سایت عضو یا وارد شوید

ماده 84 منشور سازمان ملل متحد

شما در حال مشاهده مطلب مذکور در بخش قوانین سایت می باشید

ماده 84 منشور سازمان ملل متحد

ماده 84 منشور سازمان ملل متحد

ماده 84 منشور سازمان ملل متحد

‌ماده 84
‌مقام مأمور اداره مکلف است مراقبت نماید که سرزمین تحت قیمومت در حفظ صلح و امنیت
بین‌المللی تشریک مساعی نماید و برای این منظور‌مقام مزبور می‌تواند از قسمتهای
سربازان داوطلب و تسهیلات و مساعدت سرزمین تحت قیمومت استفاده کند تا این که
بتواند تعهداتی را که از این‌حیث در مقابل شورای امنیت دارد ایفاء و همچنین دفاع
محلی و حفظ نظم را در داخل آن سرزمین تأمین نماید.