کاربر گرامی به وب سایت دادسرا یار خوش آمدید | برای استفاده کامل از امکانات سایت عضو یا وارد شوید

ماده 16 قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران

شما در حال مشاهده مطلب مذکور در بخش قوانین سایت می باشید

ماده 16 قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران

ماده 16 قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران

ماده 16 قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران

‌ماده 16 - هر خارجی که مقررات این قانون و یا نظامات و احکامی را که بر طبق این
قانون صادر می‌شود رعایت نکند به جزای نقدی از دوازده ریال تا‌ششصد ریال محکوم
خواهد شد مگر این که برای جرم او در این قانون یا قوانین دیگر مجازات سخت‌تری معین
شده باشد.
‌همین مجازات درباره صاحبان منازل عمومی نیز مجری خواهد شد که به تکلیف مقرر در
ماده 8 عمل نکرده باشند.