کاربر گرامی به وب سایت دادسرا یار خوش آمدید | برای استفاده کامل از امکانات سایت عضو یا وارد شوید

قانون منع ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه

شما در حال مشاهده مطلب مذکور در بخش بلاگ سایت می باشید

قانون منع ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه

قانون منع ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه

قانون منع ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه

‌قانون منع ازدواج کارمندان
وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه
‌مصوب 1345.10.25
‌ماده واحده - از این تاریخ ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه و
یا کسانی که قبلاً بر اثر ازدواج به تابعیت ایران درآمده‌اند ممنوع‌است. کارمندان
متخلف صلاحیت ادامه خدمت در وزارت خارجه را نخواهند داشت.
‌تبصره 1 -: (از تاریخ تصویب این قانون هیچ فردی که همسرش تبعه بیگانه باشد و یا
سابقاً تابعیت بیگانه داشته است به خدمت وزارت امور خارجه‌پذیرفته نخواهد شد.)
‌تبصره 2 -: (اعزام کارمندان فعلی وزارت امور خارجه که دارای همسرانی باشند که قبلاً
تبعیت غیرایرانی داشته‌اند از هر طبقه و مقام به مأموریت‌ثابت کشورهایی که همسر
آنها تابعیت آن کشور را داشته‌اند ممنوع است.)
‌قانون بالا مشتمل بر یک ماده و دو تبصره که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوبه
بیستم آذر ماه 1342 تقدیم و در تاریخ نوزدهم آذر ماه یک هزار و‌سیصد و چهل و پنج
به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز یکشنبه بیست و پنجم دی ماه یک هزار و
سیصد و چهل و پنج به تصویب مجلس‌شورای ملی رسید.
‌رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی