کاربر گرامی به وب سایت دادسرا یار خوش آمدید | برای استفاده کامل از امکانات سایت عضو یا وارد شوید

ماده 38 کنوانسیون واشنگتن 1965

شما در حال مشاهده مطلب مذکور در بخش قوانین سایت می باشید

ماده 38 کنوانسیون واشنگتن 1965

ماده 38 کنوانسیون واشنگتن 1965

ماده 38 کنوانسیون واشنگتن 1965

مادّه 38. چنانچه دیوان ظرف 90 روز پس از ابلاغ گواهی ثبت درخواست داوری صادره بوسیله دبیر کلّ وبر طبق مقرّرات بند 3 مادّه36 یا ظرف هر مهلت دیگر که طرفین بر آن توافق نمودهاند،تشکیل نشود، رئیس مرکز بنا به تقاضای هر یک از طرفین وحتی المقدور پس از مشورت با هردو طرف، داوریاداورانی را که هنوز تعیین نشدهاند، منصوب خواهد نمود.

داورانی که بر طبق این ماده بوسیله رئیس منصوب میشوند، نباید تبعه کشور متعاهد در دعوای مزبور یا تبعه کشور متعاهدی که یکی از اتباع آن طرف دعوی است، باشند.