کاربر گرامی به وب سایت دادسرا یار خوش آمدید | برای استفاده کامل از امکانات سایت عضو یا وارد شوید

ماده ۲۳ قانون روابط موجر و مستاجر 1356

شما در حال مشاهده مطلب مذکور در بخش قوانین سایت می باشید

ماده ۲۳ قانون روابط موجر و مستاجر 1356

ماده ۲۳ قانون روابط موجر و مستاجر 1356

ماده ۲۳ قانون روابط موجر و مستاجر 1356

اقامه دعوای تخلیه از طرف موجر مانع رسیدگی به دعوای تعمیرات نیست. ‌هر‌گاه دادگاه حکم به تخلیه مورد اجاره صادر نموده باشد و حکم مزبور قطعی نباشد حکم الزام به تعمیر در صورت فسخ حکم تخلیه به ترتیب مقرر در‌ماده ۲۱ قابل اجرا خواهد بود.