کاربر گرامی به وب سایت دادسرا یار خوش آمدید | برای استفاده کامل از امکانات سایت عضو یا وارد شوید

ماده 3قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند

شما در حال مشاهده مطلب مذکور در بخش بلاگ سایت می باشید

ماده 3قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند

ماده 3قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند

ماده 3قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند

این قانون از پانزدهم خرداد 1308 به موقع اجرا گذارده می‌شود. "‌چون به موجب قانون 10 اردیبهشت ماه 1308 "‌وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس از‌تصویب کمیسیون فعلی قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و‌قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید" علیهذا (‌قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال‌خود معرفی می‌نمایند) مشتمل بر سه ماده که در تاریخ سی و یکم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و هشت شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه‌مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است.