کاربر گرامی به وب سایت دادسرا یار خوش آمدید | برای استفاده کامل از امکانات سایت عضو یا وارد شوید

ماده 78قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح

شما در حال مشاهده مطلب مذکور در بخش قوانین سایت می باشید

ماده 78قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح

ماده 78قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح

ماده 78قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح

هر نظامی به مناسبت انجام وظیفه عمداً گزارشی بر خلاف واقع به‌فرماندهان یا دیگر مقامات مسؤول تقدیم نماید و یا حقایق را کتمان کند و یا با سوء نیت‌گزارشی با تغییر ماهیت یا به طور ناقص ارائه دهد و یا عمداً جرائم ارتکابی کارکنان تحت‌امر خود را به مقامات ذی‌صلاح گزارش ندهد و یا از گزارش آن جلوگیری نماید یا گزارشها‌و جرائم را به موقع اعلام نکند به ترتیب زیر محکوم می‌شود:
‌الف - چنانچه اعمال فوق موجب شکست جبهه اسلام یا تلفات جانی گردد به‌مجازات محارب.
ب - درصورتی که موضوع به امور جنگی یا مسائل امنیت داخلی یا خارجی مرتبط‌باشد به حبس از دو تا پنج سال.
ج - در سایر موارد به استثناء مواردی که صرفاً تخلف انضباطی محسوب می‌شود‌به حبس از سه ماه تا یک سال.
‌تبصره 1 - چنانچه اعمال مذکور موجب خسارات مالی گردد مرتکب علاوه بر‌مجازات فوق به‌جبران خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.
‌تبصره 2 - هرگاه اعمال مورد اشاره در بندهای (ب) و (ج) این ماده در اثر‌بی‌مبالاتی و سهل‌انگاری باشد درصورتی که موجب جنایت بر نفس یا اعضاء شده باشد‌مرتکب به نصف حداقل، تا نصف حداکثر مجازاتهای مزبور محکوم خواهد شد و در‌غیراین صورت طبق آئین‌نامه انضباطی عمل می‌شود. پرداخت دیه طبق مقررات قانون‌دیات می‌باشد.