کاربر گرامی به وب سایت دادسرا یار خوش آمدید | برای استفاده کامل از امکانات سایت عضو یا وارد شوید

ماده 40 قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی

شما در حال مشاهده مطلب مذکور در بخش قوانین سایت می باشید

ماده 40 قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی

ماده 40 قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی

ماده 40 قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی

‌ماده 40: در کلیه مراحل مربوط به مواد این قانون در صورتی که تخلف در بخش غیر
خصوصی انجام گرفته باشد، حسب مورد مقام مجاز‌دستوردهنده و یا مباشر و یا هر دو
متخلف محسوب و به مجازاتهای زیر محکوم می‌گردند:
‌مرتبه اول - اخطار کتبی و جریمه نقدی تا مبلغ یک میلیون ریال.
‌مرتبه دوم - جریمه نقدی تا مبلغ پنج میلیون ریال.
‌مرتبه سوم - تعلیق از خدمت به مدت سه تا شش ماه.
‌مرتبه چهارم - زندان از یک تا شش ماه.
‌فصل چهارم - سایر مقررات: