کاربر گرامی به وب سایت دادسرا یار خوش آمدید | برای استفاده کامل از امکانات سایت عضو یا وارد شوید

مقالات

در بخش مقالات ، مطالب مفید و جالبی جهت مطالعه برای شما وجود دارد
قائم مقام عام کیست؟

قائم مقام عام کیست؟ به نوشته دادسرایار در مقاله قائم مقام عام کیست؟ دادسرایار 24 ساعته در خدمت شماست حتی روز های تعطیل 021-91-01-61-52 بیشتر بخوانید:   قائم مقام خاص کیست؟ امری که بر اساس آن مجموع دارایی یا بخش مشاعی از آن انتقال یابد، امر قائم مقامی عام خواهد بود. ضمن آن که باید به این نکته هم توجه داشت صرف انتقال دارایی منجر به احراز این امر نخواهد شد بلکه انتقال مجموع دارایی یا بخش مشاعی از آن حقوق و تعهدات مالی هم بار می آورد و با انتقال آن مجموع از دارایی قطعا حقوق و تعهدات مالی شخص هم به دارایی او متصل است. بنابراین از طرف دیگر  با توجه به اینکه بخش مشاع هم در مجموع دارایی پراکنده  است، وقتی کل دارایی یا جز مشاع از آن به شخص دیگر نقل می یابد، قطع مسلم است که حقوق و تعهدات صاحب مال هم به شخص انتقال گیرنده می رسد. ازین رو به شخص منتقل الیه به جهت اینکه مجموع حقوق و تعهدات مالی مالک مال را در اختیار می گیرد و به نوعی جانشین وی قلمداد می شود، از او با عنوان قائم مقام عام یاد می شود. اهمیت این موضوع از آن جهت است که بدانیم در امر قائم مقامی عام انتقال حقوق و تعهدات در دارایی فعلی شخص صورت می گیرد و منظور انتقال ظرف دارایی نیست و این امر به شکل قهری و با حکم مستقیم  قانون انجام می شود. دلیل این امر آن است که نقل و انتقال دیون با در نظرگرفتن رضای ...

  قائم مقام خاص کیست؟

  قائم مقام خاص کیست؟ به نوشته دادسرایار در مقاله   قائم مقام خاص کیست؟ دادسرایار 24 ساعته در خدمت شماست حتی روز های تعطیل 021-91-01-61-52 بیشتر بخوانید: شرایط حق حبس مهریه در ازدواج هرگاه در یک عقد به جای شخص حقیقی یک طرفی قرارداد، شخص ثالثی عهده دار وظایف اوشود مفهوم قائم مقام خاص احراز می یابد. بدین ترتیب که این شخص کلیه حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد را به آن شخص ثالث می سپاردو اورا جانشین خود می کند. قائم مقام خاص یا عام هردو سمت های عارضی هستند یعنی یک شخص در شرایطی خاص این مسئولیت را کسب می کند. اگر بخواهیم روشن تر این مطلب را تشریح کنیم میتوانیم از یک مثال کمک بگیریم .مثلا  در یک شرایط خاص، شخص موصی له نسبت به موصی به قائم مقام خاص می شود و در قراردادهای مربوط بهآن مالک نائب مالک قبلی خواهد شد اما اگر در این میان شخصی یک سوم اموال خویش را به صورت مشاع به شخص دیگری وصیت کند در این جا موصی له قائم مقام عام می شود نه خاص. این نکته هم قابل عرض است که بدانیم مفهوم قائم مقامی خاص با نمایندگی خاص تفاوت های آشکاری دارد.  نماینده  خاص استمرار خدمت ندارد. یعنی به محض آنکه یک نماینده خاص، امر یا امور خاص خود را که اذن انجام آن ها را دارد، به ثمر رساند، اختیار وی به اتمام می رسد. بنابراین هر کاری که با انجام نماینده خاص خاتمه یافت به آن نما ...

 بررسی شرایط حق حبس مهریه در ازدواج

 شرایط حق حبس مهریه در ازدواج به نوشته دادسرایار در مقاله  شرایط حق حبس مهریه در ازدواج دادسرایار 24 ساعته در خدمت شماست حتی روز های تعطیل 021-91-01-61-52 نکاح داراي دو جنبه است: جنبه عمومی که عبارت از رابطۀ زوجیت می باشد و جنبۀ خصوصی که عبارت از مهر و وضعیت مالی نکاح است و نقشی را که مهر به این اعتبار در نکاح بازي مینماید به وسیلۀ قواعد معاوضه تنظیم می گردد. بنابراین با توجه به علت تعهد در عقود معاوضی که هر یک از طرفین مالی را تملیک مینماید و می دهد تا مال دیگر را تملک و قبض نماید، محقق است که بستگی بین دو تملیک به نحوي است که هرگاه یکی از آن دو حاصل نشود تملیک دیگر حاصل نخواهد شد. هم چنین رابطۀ بین تسلیم دو مورد به نحوي است که هرگاه یکی از طرفین آن چه را تملیک نموده تسلیم نکند، طرف دیگر میتواند از تسلیم آن چه تملیک کرده امتناع نماید تا طرف او تسلیم کند. این است که مادة«377»  قانون مدنی میگوید  هر یک از بایع مشتري حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداري کند تا طرف دیگر حاضر بتسلیم شود، مگر این که مبیع یا ثمن مؤجل باشد. و این بدان دلیل است که طبیعت معاوضه چنین بستگی را ایجاب مینماید و بدین جهت حکم مزبور در تمامی عقود معاوضی جاري میگردد. موقعیت مهر که جنبۀ فرعی را در نکاح داراست از نظر فن حقوقی مانند موقعیت عوض در عقد معوض است و ...

سیر تا پیاز واخواهی در قانون

سیر تا پیاز واخواهی در قانون به نوشته دادسرایار در مقاله سیر تا پیاز واخواهی در قانون دادسرایار 24 ساعته در خدمت شماست حتی روز های تعطیل 021-91-01-61-52 مقدمه طرق شکایت از آرا که در حقوق موضوعه ی ایران از سال ۱۳۲۹ قمری (۱۲۹۰ شمسی) پیش بینی شده و از جمله در نظام حقوقی رومی - ژرمنی معمول و متداول می باشد و در این جا بررسی می شود، واخواهی، تجدیدنظر (پژوهش)، فرجام، اعاده دادرسی و اعتراض شخص ثالث است. این راه های شکایت از رأی در یک دسته بندی کلی و سنتی که هنوز هم در حقوق ایران قابل پذیرش می باشد، به «طرق عادی» و «طرق فوق العاده تقسیم می شوند. پیش از آغاز بررسی طرق شکایت از آرا، باید توجه داشت که آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدیدنظر و فرجام، تابع قوانین مجرا در زمان صدور رأی می باشد مگر اینکه آن قوانین خلاف شرع شناخته شود. بنابراین، هرگاه به موجب قوانین سابق حق شکایت از رأی به وجود آمده باشد، با استناد به قانون جدید نمی توان حق مزبور را نادیده گرفت. طرق عادی شکایت از آرا در ارتباط با واخواهی اصطلاح «طرق عادی شکایت از آرا» یا مضمونی قریب به آن، در هیچ یک از قوانین آیین دادرسی ایران تصریح نگردیده است در عین حال اصطلاح مزبور را هم در فرانسه و هم در ایران، حقوقدانان همواره به کار می گرفته اند. طرق عادی شکایت از آرا به واخواهی و ...

انواع عقد در قانون مدنی کدام اند؟

انواع عقد در قانون مدنی کدام اند؟ به نوشته دادسرایار در مقاله انواع عقد در قانون مدنی کدام اند؟ دادسرایار 24 ساعته در خدمت شماست حتی روز های تعطیل 021-91-01-61-52 همانطور که می دانید درحوزه حقوقی، توافق دو اراده که به موجب آن یک اثرحقوقی ایجاد شود را عقد  می نامند. این اثر حقوقی می تواند خود را به صورت رابطه زوجیت در عقد نکاح یا حق مالکیت در عقد بیع نشان دهد. در این مقاله سعی داریم شما را با انواع عقود در قانون آشنا سازیم. مفاهیم عقد در قانون مانند لازم،عقد جایز،عقد خیاری در عقدی که لازم است هیچ یک از طرفین حق برهم زدن آن را ندارند مگر آن که قانون تعیین کند.مثا عقد بیع یا عقد اجاره . دراین عقود هیچ یک ازطرفی حق برهم زدن عقد را بدون رضایت دیگری نخواهند داشت. البته قانون در مواردی استثنا قائل شده است مثلا در شرایطی که بایع مغبون شود ( یعنی فریب بخورد ) و البته این غبن فاحش باشد به استناد همین موضوع می تواند معامله را برهم زند.اگر بخواهیم واضح تر در مورد خیار غبن توضیح دهیم باید بگوییم خیار غبن درواقع از خیارات قانونی است و این حق را  برای طرفین معامله قائل می شود اگر از معامله ضرر کنند، عقد را فسخ کنند البته با توجه به این که این غبن و فریب کاری کاملا واضح و آشکار باشد و در اصطلاح حقوقی، غبن، فاحش باشد. عقد جایز چیست در عقد جایز همانطور که از ...

هر آنچه باید در مورد اعراض از مالکیت بدانیم

اعراض از مالکیت چیست؟ به نوشته دادسرایار در مقاله اعراض از مالکیت چیست؟ دادسرایار 24 ساعته در خدمت شماست حتی روز های تعطیل 021-91-01-61-52 حق و حقوق انسان ها به دو دسته تقسیم می شود: یک دسته حقوق طبیعی و یک دسته حقوق قانونی که قانون برای آن ها در نطر گرفته است. مثلا حق حیات از جمله حقوق طبیعی انسان هاست و قانون آن را وضع نکرده و همه انسان ها بطور ذاتی و طبیعی از حق حیات بهره مند هستند و هیچ کس هم نمی تواند این حق را از آنها سلب نماید. حق مالکیت هم از حقوق انسان هاست که درست در نقطه مقابل قرارگرفته و نباید آن را حق طبیعی هر انسان بیان نمود. بنابراین  این تمایل انسان ها به مالک شدن سبب نمی شود که هر کس حق مالکیت را حق طبیعی خود بداند. افراد برای کسب حق مالکیت باید به قانون مراجعه کنند و ببیند آیا از اسباب یا عواملی که در قانون ذکر شده است و این حق را به انسان می دهد برخوردارند یا خیر؟ از مهم ترین دلایلی که در قانون حق مالکیت را برای انسان محرز شناخته ، ارث و قرارداد است. در این مقاله سعی داریم در زمینه مالکیت و شرایط آن به بحث بپردازیم. افراد به دو شکل مالک اموال می شوند یا به صورت غیر ارادی مثل رابطه توارث که بین آن ها وجود دارد یا به شکل ارادی و از طریق قرارداد خرید و فروش. به محض این که رابطه مالکیت شکل می گیرد فرد به شکل وسیعی بر اموال تحت مالکیت خود اشراف ...

نمونه دادخواست مطالبه وجه آب / برق / گاز / تلفن

نمونه دادخواست مطالبه وجه آب / برق / گاز / تلفن برگ دادخواست به دادگاه عمومی مطالبه وجه آب / برق / گاز / تلفن  دادسرایار نمونه دادخواست مطالبه اجرت المثل از سوی زوجه (زن) محل اقامت شهر – خیابان – کوچه – شماره پلاک شغل نام پدر نام خانوادگی نام مشخصات طرفین         موجر خواهان         مستاجر خوانده           وکیل یا نماینده قانونی مطالبه وجه آب / برق / گاز / تلفن به میزان .................. ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی با قرار تامین خواسته تعیین خواسته و بهای آن کپی مصدق فیش : 1- آب 2– برق 3- گاز 4- تلفن 5- سند مالکیت 6- قرارداد اجاره دلایل و منضمات دادخواست احتراماً به استحضار می رساند: بر اساس قرارداد اجاره شماره م ...

نمونه دادخواست مطالبه اجرت المثل از سوی زوجه (زن)

نمونه دادخواست مطالبه اجرت المثل از سوی زوجه (زن) برگ دادخواست به دادگاه عمومی مطالبه اجرت المثل از سوی زوجه (زن)  دادسرایار نمونه دادخواست مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت محل اقامت شهر – خیابان – کوچه – شماره پلاک شغل نام پدر نام خانوادگی نام مشخصات طرفین         زوجه (زن) که درخواست مطالبه اجرت المثل را دارد خواهان         زوج (شوهر) خوانده           وکیل یا نماینده قانونی مطالبه اجرت المثل ................... سال زندگی مشترک مقوم به مبلغ (علی الحساب) ............... ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی تعیین خواسته و بهای آن فتوکپی مصدق 1-سند ازدواج 2- طلاق نامه دلایل و منضمات دادخواست احتراماً به استحضار می رساند:  اینجانب ...

نمونه دادخواست مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت

نمونه دادخواست مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت برگ دادخواست به دادگاه عمومی مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت  دادسرایار نمونه دادخواست تعیین نفقه فرزند با جلب نظر کارشناس محل اقامت شهر – خیابان – کوچه – شماره پلاک شغل نام پدر نام خانوادگی نام مشخصات طرفین         زوجه خواهان         زوج خوانده           وکیل یا نماینده قانونی مطالبه اجرت المثل ایام زناشویی مقوم به مبلغ علی الحساب (.................. ریال) با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری به انضمام هزینه و خسارات دادرسی و خسارات تاخیر تادیه تعیین خواسته و بهای آن فتوکپی مصدق 1-سند ازدواج 2- نظر کارشناسی دلایل و منضمات دادخواست احتراماً به استحضار می رساند: اینجانب با خوانده به موجب م ...

نمونه دادخواست تعیین نفقه فرزند با جلب نظر کارشناس

نمونه دادخواست تعیین نفقه فرزند با جلب نظر کارشناس برگ دادخواست به دادگاه عمومی تعیین نفقه فرزند با جلب نظر کارشناس  دادسرایار نمونه دادخواست مطالبه نفقه ایام زوجیت محل اقامت شهر – خیابان – کوچه – شماره پلاک شغل نام پدر نام خانوادگی نام مشخصات طرفین         زوجه خواهان         زوج خوانده           وکیل یا نماینده قانونی صدور حکم مبنی بر تعیین نفقه فرزند مشترک ............... ماهه/ساله بنام .................. بانضمام کلیه خسارات قانونی علی الحساب مقوم بر .................... با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری تعیین خواسته و بهای آن 1-فتوکپی مصدق سند نکاحیه 2- فتوکپی مصدق شناسنامه دلایل و منضمات دادخواست احتراماً به استحضار می رس ...

49....138
لینک های مرتبط
لینکی موجود نیست