کاربر گرامی به وب سایت دادسرا یار خوش آمدید | برای استفاده کامل از امکانات سایت عضو یا وارد شوید

مقالات

در بخش مقالات ، مطالب مفید و جالبی جهت مطالعه برای شما وجود دارد
نمونه دادخواست احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق به علت ترک خانواده از سوی شوهر

نمونه دادخواست احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق به علت ترک خانواده از سوی شوهر برگ دادخواست به دادگاه عمومی احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق به علت ترک خانواده از سوی شوهر   دادسرایار نمونه دادخواست احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق به دلیل سوابق کیفری زوج محل اقامت شهر – خیابان – کوچه – شماره پلاک شغل نام پدر نام خانوادگی نام مشخصات طرفین         زوجه (زن) خواهان         زوج (شوهر) خوانده           وکیل یا نماینده قانونی احراز شرایط اعمال وکالت به علت ترک خانواده از سوی شوهر تعیین خواسته و بهای آن 1- سند ازدواج 2- شناسنامه 3- شهادت شهود دلایل و منضمات دادخواست احتراماً به استحضار می رساند: اینجانب خواهان مطابق سند ازدواج شما ...

نمونه دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش به لحاظ عسر و حرج به واسطه اعتیاد زوج به مواد مخدر

نمونه دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش به لحاظ عسر و حرج به واسطه اعتیاد زوج به مواد مخدر برگ دادخواست به دادگاه عمومی صدور گواهی عدم امکان سازش به لحاظ عسر و حرج به واسطه اعتیاد زوج به مواد مخدر   دادسرایار نمونه دادخواست احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق به دلیل سوابق کیفری زوج محل اقامت شهر – خیابان – کوچه – شماره پلاک شغل نام پدر نام خانوادگی نام مشخصات طرفین         زوجه خواهان         زوج خوانده           وکیل یا نماینده قانونی احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق به لحاظ عسر و جرح بدلیل اعتیاد خوانده به مواد مخدر بانضمام خسارات دادرسی تعیین خواسته و بهای آن 1- فتوکپی مصدق سند نکاحیه 2- فتوکپی مصدق دادنامه شماره ................ دادگاه انقلاب اسلامی شهرستا ...

نمونه دادخواست احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق به دلیل سوابق کیفری زوج

نمونه دادخواست احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق به دلیل سوابق کیفری زوج برگ دادخواست به دادگاه عمومی احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق به دلیل سوابق کیفری زوج  دادسرایار نمونه دادخواست احراز شرایط اعمال وکالت به علت محکومیت قطعی زوج به حبس محل اقامت شهر – خیابان – کوچه – شماره پلاک شغل نام پدر نام خانوادگی نام مشخصات طرفین         زوجه (زن) خواهان         زوج (شوهر) خوانده           وکیل یا نماینده قانونی تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش با توجه به سوابق کیفری زوج (خوانده) تعیین خواسته و بهای آن 1- فتوکپی مصدق سند ازدواج 2-محتویات پرونده های کیفری 3- شهادت شهود دلایل و منضمات دادخواست احتراماً به استحضار می رساند: اینجانب خواهان ...

نمونه دادخواست احراز شرایط اعمال وکالت به علت محکومیت قطعی زوج به حبس

نمونه دادخواست احراز شرایط اعمال وکالت به علت محکومیت قطعی زوج به حبس برگ دادخواست به دادگاه عمومی احراز شرایط اعمال وکالت به علت محکومیت قطعی زوج به حبس دادسرایار نمونه دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش به جهت اجرای صیغه طلاق به لحاظ عسر و حرج به محکومیت قطعی خوانده به تحمل 7 سال   محل اقامت شهر – خیابان – کوچه – شماره پلاک شغل نام پدر نام خانوادگی نام مشخصات طرفین         زوجه (زن) خواهان         زوج (شوهر) خوانده           وکیل یا نماینده قانونی احراز شرایط اعمال وکالت به علت محکومیت قطعی زوج به حبس تعیین خواسته و بهای آن 1- فتوکپی مصدق سند ازدواج 2- سند سجلی 3- دادنامه شماره ............ صادره از .............. دلایل و منضمات دادخواست ...

نمونه دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش به جهت اجرای صیغه طلاق به لحاظ عسر و حرج به محکومیت قطعی خوانده به تحمل 7 سال

نمونه دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش به جهت اجرای صیغه طلاق به لحاظ عسر و حرج به محکومیت قطعی خوانده به تحمل 7 سال برگ دادخواست به دادگاه عمومی صدور گواهی عدم امکان سازش به جهت اجرای صیغه طلاق به لحاظ عسر و حرج به محکومیت قطعی خوانده به تحمل 7 سال دادسرایار نمونه دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش به لحاظ عسر و حرج به واسطه ضرب و شتم سوء رفتار توسط زوج   محل اقامت شهر – خیابان – کوچه – شماره پلاک شغل نام پدر نام خانوادگی نام مشخصات طرفین         زوجه خواهان         زوج خوانده           وکیل یا نماینده قانونی احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق به لحاظ عسر و جرح به واسطه محکومیت قطعی خوانده به تحمل 7 سال حبس تعیین خواسته و بهای آن 1- فتوکپی مصدق سند نکاحیه 2- ...

نمونه دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش به لحاظ عسر و حرج به واسطه ضرب و شتم سوء رفتار توسط زوج

نمونه دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش به لحاظ عسر و حرج به واسطه ضرب و شتم سوء رفتار توسط زوج برگ دادخواست به دادگاه عمومی صدور گواهی عدم امکان سازش به لحاظ عسر و حرج به واسطه ضرب و شتم سوء رفتار توسط زوج دادسرایار نمونه دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق محل اقامت شهر – خیابان – کوچه – شماره پلاک شغل نام پدر نام خانوادگی نام مشخصات طرفین         زوجه خواهان         زوج خوانده           وکیل یا نماینده قانونی احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق به علت تخلف از شروط عقدنامه تعیین خواسته و بهای آن 1- فتوکپی مصدق سند نکاحیه 2- فتوکپی مصدق دادنامه شماره ...................... 3- محتویات پرونده کلاسه اجرایی ...................... دلایل و م ...

نمونه دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق

نمونه دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق برگ دادخواست به دادگاه عمومی صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق دادسرایار نمونه دادخواست طلاق از طرف شوهر محل اقامت شهر – خیابان – کوچه – شماره پلاک شغل نام پدر نام خانوادگی نام مشخصات طرفین         زوجه خواهان         زوج خوانده           وکیل یا نماینده قانونی احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق به علت تخلف از شروط عقدنامه تعیین خواسته و بهای آن 1- فتوکپی مصدق سند نکاحیه 2- فتوکپی مصدق دادنامه شماره ...................... 3- محتویات پرونده کلاسه اجرایی ...................... دلایل و منضمات دادخواست احتراماً به استحضار می رساند: اینجانبه مطابق سند نکاحیه به پیوس ...

نمونه دادخواست طلاق از طرف شوهر

نمونه دادخواست طلاق از طرف شوهر برگ دادخواست به دادگاه عمومی طلاق از طرف زوج (شوهر) دادسرایار نمونه دوم دادخواست طلاق از طرف زوج (شوهر) محل اقامت شهر – خیابان – کوچه – شماره پلاک شغل نام پدر نام خانوادگی نام مشخصات طرفین         زوجه خواهان         زوج خوانده           وکیل یا نماینده قانونی صدور حکم الزام زوج به طلاق تعیین خواسته و بهای آن فتوکپی مصدق 1- سند ازدواج  2- شناسنامه 3- دادنامه شماره ...................... مبنی بر عدم تادیه نفقه 4- عنداللزوم هر مدرکی که دادگاه محترم لازم بداند دلایل و منضمات دادخواست احتراماً به استحضار می رساند: اینجانبه (خواهان) به موجب عقدنامه .................... به عقد نکاح دائم خوانده درآمد ا ...

نمونه دوم دادخواست طلاق از طرف زوج (شوهر)

نمونه دوم دادخواست طلاق از طرف زوج (شوهر) برگ دادخواست به دادگاه عمومی طلاق از طرف زوج (شوهر) دادسرایار نمونه دادخواست طلاق از طرف زوج (شوهر) محل اقامت شهر – خیابان – کوچه – شماره پلاک شغل نام پدر نام خانوادگی نام مشخصات طرفین         زوج (شوهر) خواهان         زوجه (زن) خوانده           وکیل یا نماینده قانونی صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج تعیین خواسته و بهای آن فتوکپی مصدق 1- سند ازدواج  2- سند سجلی دلایل و منضمات دادخواست احتراماً به استحضار می رساند: اینجانب به موجب کپی مصدق سند ازدواج شماره ............... در تاریخ .................... در دفترخانه  ................... شهرستان ................... با خوانده از ...

نمونه دادخواست طلاق از طرف زوج (شوهر)

نمونه دادخواست طلاق از طرف زوج (شوهر) برگ دادخواست به دادگاه عمومی طلاق از طرف زوج (شوهر) دادسرایار نمونه دادخواست طلاق از طرف زوج محل اقامت شهر – خیابان – کوچه – شماره پلاک شغل نام پدر نام خانوادگی نام مشخصات طرفین         یکی از زوجین عموما مرد خواهان         یکی از زوجین عموما زن خوانده           وکیل یا نماینده قانونی ( صدور گواهی عدم امکان سازش) تعیین خواسته و بهای آن فتوکپی مصدق 1- سند ازدواج  2- شناسنامه دلایل و منضمات دادخواست احتراماً به استحضار می رساند: اینجانب با خوانده به موجب سند نکاحیه پیوستی به تاریخ .................... دفترخانه شماره ................ شهرستان ................... عقد ازدواج دائم منعقد کرده ایم. ...

52....138
لینک های مرتبط
لینکی موجود نیست