کاربر گرامی به وب سایت دادسرا یار خوش آمدید | برای استفاده کامل از امکانات سایت عضو یا وارد شوید

سیر تا پیاز شکایت از چک برگشتی و چک بلامحل-کاربردی

شما در حال مشاهده مطلب مذکور در بخش مقالات سایت می باشید

سیر تا پیاز شکایت از چک برگشتی و چک بلامحل-کاربردی

سیر تا پیاز شکایت از چک برگشتی و چک بلامحل-کاربردی

شکایت از چک برگشتی و چک بلامحل چگونه است؟

به نوشته دادسرایار در مقاله شکایت از چک برگشتی و چک بلامحل چگونه است؟

دادسرایار 24 ساعته در خدمت شماست حتی روز های تعطیل

021-91-01-61-52

با شهامت می توان عنوان کرد که چک پر استفاده ترین سند تجاری  در حال حاضر می باشد  به صورت کوتاه در تشریح چک می توان گفت  چک سندی می باشد دربرگیرنده فرمان پرداخت  که شخص صادر می نماید  وبه بانک فرمان می دهد که وجه درج شده در متن چک را به شخصی که چک به اسم او صادرگردیده یا  در صورتی که در وجه حامل می باشد  به شخصی که چک را در اختیار داردپرداخت نمایند.

طبق یک تقسیم بندی می توان چک را به دو دسته تقسیم کرد:

1. چک هایی که به وسیله افراد صادر می‌ گردند.

2. چک هایی که به وسیله بانک‌ها صادر می گردند.

صرفاً چک هایی که وسیله افراد صادر می گردند  رامی توان  در اصطلاح برگشت زد .

جهت گواهی عدم پرداخت چک چه کاری انجام دهیم؟

وکیل چک در شیراز در این باره میگوید:قطعاً متوجه هستیم مطابق قانون  مبلغ چک را می‌توان در تاریخ قید شده در چک  و پس از آن از بانک درخواست نمایم برهمین اساس  صادر کننده چک باید در تاریخ سررسید  یا همان تاریخ قید شده در چک در حساب خود پول نقد داشته باشد .

چنان چه دارنده در تاریخ سر َ رسید یا پس از آن  به بانک رجود نماید  بانک فوراً مشخصات فردی اورا  در پشت  چک قید می نماید  بعد از حساب صادر کننده چک وجه چک را می پر دازد در صورتی که در حساب صادر کننده چک به اندازه کمتری ازمبلغ چک  پول نقد موجود باشد بانک به درخواست شخصی که جهت وصول چک  به بانک آمده است  مبلغ موجودرا به او تحویل می دهد  وچک را می گیرد  و رسیدی به دارنده چک می دهد  که در آن مقدار پول کلی چک،  پول داده شده، و مبلغ تأدیه نشده  درج می گرددو به موافقت بانک می رسد این رسید به جای چک خواهد بودو  از اهمیت و  منزلت چک بهره مند می باشد .

چنان چه دارنده چک  درخواست داشته باشد  چک را برگشت زده  و رسیدعدم پرداخت می گیرد درج مشخصات  خصوصی اشخاص   در پشت چک  در اول رجوع به بانک  جهت گرفتن به این هدف است که قانون اجازه شکایت کیفری را صرفاً به نخستین شخصی داده است که چک را به بانک برده است از آنجایی که جرم چک بلامحل یک جرم تمام وقابل گذشت می باشد چنانچه نخستین شخصی که چک را به بانک ببرد آن را به فرد دیگری انتقال دهد و شکایت کیفری انجام ندهد  به صورت ضمنی   اجازه شکایت کیفری را از خود از بین برده است به همین دلیل شکایت کیفری شخصی که پس از مراجعت به بانک شخصی که چک  دارد و چک به اوانتقال داده شده است قابل شنیدن نمی باشد و می تواند از  مسیر حقوقی و ثبتی مبادرت نماید.

چگونگی شکایت از چک برگشتی و چک بلامحل

قانون گذار جهت شکایت کیفری  مهلتی را تعیین کرده است  که مراعات آنها جهت شکایت کیفری لازم می باشد وچنان چه مراعات نگردد شکایت قابل شنیدن نمی باشد ,مطابق قوانین  دو فرصت ۶ ماهه جهت شکایت کیفری از چک برگشتی در نظر گرفته اند.

١.  فرصت ۶ ماهه ایی که دارنده چک باید از تاریخ  موعد پرداخت چک به بانک رجوع نماید  و رسید پرداخت نشدن چک را وصول نماید.

٢. فرصت ۶ ماهه ای که دارنده چک  پس از گرفتن رسید  پرداختن نکردن  دارد تا شکایت کیفری  خود را در دادسرای صلاحیت دار مطرح نماید.

چنانچه به هر دلیلی این فرصت توجه  نگردد  شکایت کیفری دیگر نمی توان انجام داد چنانچه به فرصت های ذکر شده توجه گردد دارنده چک باید جهت مطرح کردن شکایت به دادسرا رجوع نماید  اکنون پرسشی  که طرح می گردد این می باشد که کدام دادسرا صلاحیت و شایستگی بررسی را دارا می باشد؟   در جواب باید گفت  دادسرایی شایسته می باشد که  بانک صادر کننده رسید پرداخت نکردن در  منطقه ی قضایی آن دادسرا باشد.

دادسرا به جرم صادر کردن چک بلامحل رسیدگی می کند  همانگونه که قبلاً ذکر شد  جرمی  تمام و قابل گذشت می باشد  منظور این است که به شرط نتیجه نمی باشد  فقط  وجود نداشتن پول در حساب جاری شخص در تاریخ موعد پرداخت جرم را ثابت می نماید به علت این که این جرم مطلق می باشد  شاکی فقط با ثابت کردن  این اتفاق  که  پول در حساب شخص نمی باشد  و با رسید پرداخت نشدن چک که از سوی بانک داده می شود ثابت  می‌گردد و بادردست داشتن چک  جرم مشخص می‌شودو  احتیاجی به دلیل و اسناد دیگر نمی باشد.

دادسرا فقط  از ناحیه کیفری و  جرم بودن چک های پرداخت نشده  بررسی می نماید  وجهت گرفتن مبلغ چک   لازم است دادخواستی به دادگاه حقوقی صلاحیت دار وشایسته تسلیم گردد .

مجازات چک پرداخت نشدنی یا همان چک برگشتی یا چک بلامحل

در چهار شکل  جرم صادر  کردن چک پرداخت نشدنی  مشخص می شود:

١.  موقعی که صادرکننده پول نقد به اندازه مبلغ  قید شده  در متن  در هنگام  موعد پرداخت  در حساب بانکی خود وجود نداشته باشد .

٢.  موقعی که صادر  کننده چک  با اطلاع از بسته بودن حساب خود مبادرت به صادر کردن چک نماید.

٣. موقعی که صادر کننده چک به بانک امر می کند که مبلغ چک  تحویل داده نشود  و در تاریخ های مشخص شده شکایت خود را داد گاه  درج ننماید  و نتواند ادعایی که بر اساس آن امر به نپرداختن وجه را به بانک داده است را ثابت نماید .

۴. هنگامی که بانک به هر دلیلی دیگری نمی‌تواند مبلغ چک پرداخت نماید مثل خط خوردگی،  تطابق نداشتن امضا یا هر نوع مشکل دیگری که سبب ممانعت در   پرداخت مبلغ چک گردد.

چگونگی بررسی حقوقی به چک‌های بلا محل

درا ین بین  چک های وجود دارند که نمی‌شود از آن ها شکایت کیفری کرد که به شرح زیر می باشد.:

١.چک سفید امضا  چکی که بدون اسم دارنده  یا تاریخ صادر شدن و یا وجه صادر گردیده شود

٢. هر زمان چک مشروط باشد  به این معنی که در مفاد چک یا پشت آن پرداخت آن بستگی به شرطی داشته باشد

٣. چک‌های ضمانتی  با عنوان کلمه ضمانت یا تضمین در مفاد یا پشت چک

۴. چک‌های بدون تاریخ.

۵. چک هایی که جهت معاملات غیرقانونی صادر می‌گردندمثل معاملات ربوی.

۶. چک هایی که دارنده آن  فرصت ۶ ماهه ذکر شده را مراعات ننماید

٧. چک هایی که بعد از صادر شدن رسید نپرداختن  به شخص دیگری انتقال داده شود

*به این قبیل از چک ها چک های حقوقی گفته می شود.چون شکایت کیفری درباره این قبیل چک ها امکان پذیر نمی باشد و فقط می توان جهت گرفتن مبلغ آن مبادرت ورزید .

پیگیری حقوقی مطالبه وجه چک

روش گرفتن حقوقی چک به وسیله دادگاه مثل بقیه  دعاوی حقوقی می باشد  که با  تسلیم دادخواست  دعوا شروع می گردد و دادگاه را به بررسی    سرگرم خواهد کرد  دادخواست باید  به دفتر شعبه اول تسلیم شود پس از تحویل پرونده به شعبه،  شعب ذکر شده برای شما زمانی را مشخص می کندو  بررسی را شروع می نماید در پایان و آخر رسیدگی چنانچه دارنده چک ذی حق باشد حکمی بر اساس پرداخت وجه چک صادر می گردد .

پس ازصادر شدن اجرایی از طرف دادگاه  فرمان انجام رای متهم باید طی مدت ۱۰ روز حکم را انجام دهد و چنانچه خودداری نماید متهم از انجام حکم  طلبکار می تواند ضبط اموال متهم را از دادگاه تقاضا نماید همین طور می تواند دستگیری متهم را به دلیل خودداری از انجام فرمان قضایی از  دادگاه خواستار شود.

چگونگی پیگیری چک به وسیله اداره ثبت

قانونگذار به علت معتبر کردن  بیشتر چک برتری دیگری به چک  که پر استفاده ترین سند تجاری در ایران می باشد داده است  و آن این می‌باشد که  دارنده چک جهت گرفتن حق خود و گرفتن آسان تر مبلغ چک  می‌تواند به مراجع  ثبتی رجوع نماید  و از وارد شدن به یک پروسه قضایی خودداری کند.

نکات مهم جهت صدور اجراییه ثبتی جهت چک

 

* درخواست صادر شدن اجراییه ثبتی   فقط از سویی دارنده  چک  امکان پذیر می باشد به این معنی که چک را  جهت دریافت به بانک می برد و اطلاعات او از سوی بانک  در پشت چک درج گردیده است .

* دارنده چک باید رسید پرداخت نشدن از سوی بانک را  بگیرد.

* صادر شدن اجراییه صرفاً  علیه صادر کننده چک امکان پذیر می باشد .

* اداره ثبت  تطابق امضای چک با نمونه امضای صادر کننده که در بانک وجود دارد صورت می دهد.

* صادر شدن اجرائیه  شامل مرور زمان نمی باشد.

* در هنگام فوت صادر کننده چک می توانید در مراجع ثبتی  علیه وارثان مبادرت نمایید .

لازم به ذکر است جهت رسیدگی اداره ثبت  ,باید درآغاز  دارنده  اصل چک و رسید عدم پرداخت را به دایره اجرای اداره ثبت تقدیم نماید نمایند   بعد مخارج قانونی آن را پرداخت نماید و در پایان اموالی را برای ضبط  به دایره اجرا معرفی نماید در این موقع دایره اجرا اموال معرفی شده را ضبط خواهد نمود.

image
JM
نویسنده این مطلب

مهدی حنیور

ارسال دیدگاه

کاربر عزیز برای ارسال دیدگاه ابتدا باید عضو یا وارد شوید

عضویت / ورود
 
دیدگاه ها
این مطلب نظری ندارد