کاربر گرامی به وب سایت دادسرا یار خوش آمدید | برای استفاده کامل از امکانات سایت عضو یا وارد شوید

مراحل رسیدگی به خیانت در امانت

شما در حال مشاهده مطلب مذکور در بخش مقالات سایت می باشید

با شما تماس میگیریم

مراحل رسیدگی به خیانت در امانت

مراحل رسیدگی به خیانت در امانت

مراحل رسیدگی به خیانت در امانت

مراحل رسیدگی به خیانت در امانت

مراحل رسیدگی به خیانت در امانت

به نوشته دادسرایار

وکیل در این باره توضیح میدهد:

تشریفات رسیدگی به جرم خیانت در امانت

  صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به جرم خیانت در امانت

شاکی باید بداند کدام مرجع قضائی صلاحیت رسیدگی به شکایت وی را دارد تا دعوای خود را به آن مرجع قضائی تقدیم نماید .  برای شناسایی مرجع قضایی صالح ابتدا به بررسی صلاحیت می پردازیم .

الف)صلاحیت ذاتی مراجع قضائی در رسیدگی به جرم خیانت در امانت:

مطابق ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که مقرر می دارد دادگاه کیفری ۲ صلاحیت رسیدگی به تمام جرائم را دارد مگر این که به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد و با عنایت به مواد ۳۰۲ و ۳۰۳ و ۳۰۴ که استثنائات وارد بر صلاحیت آن به دادگاه کیفری دو را بیان می دارد باید گفت که دادگاه صالح از نظر ذاتی برای رسیدگی به جرم خیانت در امانت دادگاه کیفری دو می باشد

ب) صلاحیت محلی مرجع قضائی در رسیدگی به جرم خیانت در امانت:

با توجه به منطوق مواد ۳۱۰ و ۳۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر می دارد متهم در دادگاهی محاکمه می شود که جرم در حوزه آن واقع شده باشد و همچنین شرکا و معاونین جرم در دادگاهی محاکمه می شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد باید گفت دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم خیانت در امانت دادگاه محل وقوع جرم می باشد یعنی دادگاهی که در محل انجام رفتار مجرمان قرار گرفته است صلاحیت رسیدگی دارد

 طریقه تقدیم شکواییه و هزینه های قانونی آن در جرم خیانت در امانت

الف ) اعلام شکایت :  برای اعلام شکایت حتی مکتوب کردن آن نیاز نیست هر چند در رویه عملی یک فرم از پیش طراحی شده تحویل شاکی داده میشود  و ایشان بر روی آن شکایت خود را توضیح می دهد در این خصوص ماده ۶۹ مقرر می دارد ( دادستان مکلف است شکایت کتبی و شفاهی را همه وقت قبول کند . شکایت شفاهی در صورت مجلس قید و به امضا یا اثر انگشت شاکی می‌رسد . هرگاه شاکی سواد نداشته باشد مراتب در صورتمجلس قید و انطباق شکایت با مندرجات صورت مجلس تصدیق می شود ) و حتی وجود ایام تعطیل یا شب بودن مانع طرح شکایت نیست

ب)  هزینه های قانونی  شکوائیه : مطابق بند های ۴ و ۱۷ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین شاکی باید از بابت شکایت خود و تصدیق اوراق پیوستی شکوائیه هزینه پرداخت نماید که به صورت الصاق تمبر  پنجاه هزار ریال و پنج هزار ریال می باشد که با مراجعه به واحد تمبر  دادسرای صالحه این هزینه را پرداخت می کند شاکی و هرگاه جبران ضرر و زیان

ج) شاکی و مشتکی عنه :  ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری در تعریف شاکی اشعار می دارد(  بزه دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می گردد و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند شاکی و هرگاه جبران ضرر و زیان  وارده را مطالبه کند مدعی خصوصی نامیده می شود . و در مقابل کسی که به عنوان مجرمانه نسبت داده شده است تا زمانی که قرار مجرمیت علیه وی صادر نگردیده متهم محسوب می شود و پس از صدور قرار مجرمیت مجرم خواهد بود که پس از صدور حکم محکومیت از وی به عنوان محکوم علیه یاد می شود

در جرم خیانت در امانت نیز کسی که مال غیر را به عمد و سوء نیت از بین ببرند متهم است  است و صاحب مال شاکی است که اگر در صدد جبران خسارت و ضرر و زیان براید  مدعی خصوصی نامیده خواهد شد .

د) تقاضانامه و اسناد و مدارک لازم:  شاکی باید تحقیق و رسیدگی و جلب به دادرسی متهم یا مشتکی عنه را به دلیل ارتکاب جرم از مرجع قضائی تقاضا نماید و ادله و مدارک خود را پیوست شکوائیه کند .

اهم اسناد و مدارک عبارتند از :

  1. دلایل و مدارک دال بر خیانت در امانت مانند تعمیر دلیل استشهادیه محلی و ….
  2. دلایل و مدارک دال بر مالکیت شاکی از جملهسند مالکیت مبایعه نامه و …

۳٫اسامی شهود و مطلعین به همراه مشخصات کامل و نشانی آنها و ….

بیشتر بخوانید: قبول و رد ترکه

مراحل رسیدگی به خیانت در امانت

مراحل رسیدگی به خیانت در امانت

  تقدیم درخواست به محکمه کیفری برای جبران ضرر و زیان و خسارت در جرم خیانت در امانت

شاکی به تجویز ماده ۱۴  قانون آیین دادرسی کیفری جدید می تواند جبران تمامی ضرر و زیان مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را به دو طریق ذیل درخواست نماید

الف)  با تقدیم دادخواست به دادگاه کیفری:  هر چند  رسیدگی به ضرر و زیان و خسارت از ویژگی‌های ذاتی  محاکم کیفری نیست لیکن مقنن به جهت وصول هر چه سریعتر خسارات و ضرر و زیان وارده به شاکی و همچنین آگاهی محکمه کیفری نسبت به موضوع اجازه داده است پس از آن که متهم تحت تعقیب قرار گرفت  و شاکی تا قبل از ختم دادرسی   دادخواست ضرر و زیان خود را با رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی تسلیم دادگاه نماید که به تکلیف ماده ۱۷ق.ا.د.ک.  دادگاه کیفری مکلف است( ضمن  صدور رای کیفری  در خصوص ضرر و زیان مدعی خصوصی نیز طبق ادله و مدارک موجود  رای مقتضی صادر کند مگر آنکه رسیدگی به ضرر و زیان مستلزم تحقیقات بیشتر باشد که در این صورت دادگاه رای کیفری را صادر و پس از آن به دعوای ضرر و زیان رسیدگی می‌نماید.

ب) با تقدیم دادخواست به دادگاه حقوقی :  مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی و قانون مدنی مطالبه خسارت و ضرر و زیان از سبب یا مقصر یا مرتکب جرم از طریق محاکم حقوقی همیشه به عنوان یک راهکار اصلی موجود بوده و هست هست اما بنا به اظهار ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری جدید که مقرر می دارد( هرگاه دعوای ضرر و زیان ابتدا در دادگاه حقوقی اقامه شود دعوای مذکور قابل طرح در دادگاه کیفری نیست مگر آنکه مدعی خصوصی پس از اقامه دعوی در دادگاه حقوقی متوجه شود که موضوع واجد جنبه کیفری نیز بوده است که در این صورت می تواند با استرداد دعوی به دادگاه کیفری مراجعه کند اما چنانچه دعوای ضرر و زیان ابتدا در دادگاه کیفری مطرح و صدور حکم کیفری به جهتی از جهات قانونی با تاخیر مواجه شود مدعی خصوصی می‌تواند با استرداد دعوی  برای مطالبه  ضرر و زیان به دادگاه حقوقی مراجعه کند چنانچه مدعی خصوصی قبل از هزینه دادرسی را پرداخت باشد نیازی به پرداخت مجدد آن نیست)

بنابراین باید گفت که طرح دعوای جبران ضرر و زیان ناشی از جرم ابتدائاً  در محکمه حقوقی در صورتی که شرایط مذکور را داشته باشد مانع طرح چنین دعوایی در محکمه کیفری خواهد بود .

 نمونه شکوائیه جرم خیانت در امانت

شاکی ………….به نشانی ………………

مشتکی عنه………………….به نشانی ……………..

تاریخ وقوع جرم ………………محل وقوع جرم …………….

موضوع : خیانت در امانت

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان …………………….

با سلام و احترام به استحضار می رساند :

مشتکی عنه به عنوان راننده خودرو فوتون به شماره شهربانی ……….س ………..ایران ……..متعلق به شرکت ……….وارد شرکت مذکور می شود و برای تسلیم و تحویل خودرو به مشار الیه رسیدی ممضی به امضاء مشتکی عنه از ایشان اخذ می گردد:

مشار الیه خودرو را در مورخ …………تحویل می گیرد و از ان تاریخ شروع به کار با شرکت می نماید و تمام تولیدات شرکت (……..)را روزانه دو بار به مشتریانی که شرکت معرفی می کند تحویل می نماید و تا مورخ …….اقدامات و فعالیت فی مابین مشتکی عنه و شرکت بدین سان استمرار پیدا می کند .

علی النهایه در مورخ ………..به خاطر وضعیت نابه سامان اقتصادی و ضرردهی شرکت به خاطر نبود سفارشات و همچنین گران شدن مواد اولیه تولید امکان فعالیت شرکت وجود نداشته و به همین خاطر به مشار الیه اعلام می گردد خودرو را تحویل دهد . مشار الیه به جای تحویل خودرو  با بهانه های واهی سوار خودرو شده و از کارخانه شرکت خارج می شود و با وجود درخواست های مکرر مبنی بر تحویل خودرو (مال امانی) حاضر به تحویل ان نمی شود و در حال حاضر هیچ نوع اطلاعی از مشتکی عنه و همچنین از خودرو در دسترس نیست .

علی هذا نظر به مراتب فوق  از محضر مقام محترم قضائی : اولا : درخواست صدور دستور توقیف خودرو و تحویل ان به مالک مورد استدعاست .

امضای شاکی

 نمونه شکوائیه جرم خیانت در امانت

شاکی ………….به نشانی ………………

مشتکی عنه………………….به نشانی ……………..

تاریخ وقوع جرم ………………محل وقوع جرم …………….

موضوع : خیانت در امانت

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان …………………….

با سلام و احترام به استحضار می رساند :

با سلام و دعای خیر احتراما به استحضار می رساند شخصی به نام ………..در تاریخ ………….علیه اینجانب شکوائیه ای مبنی بر توهین اقامه می نماید که پرونده به شعبه دوم دادیاری شهرستان …………….ارجاع می گردد و شاکی مشتکی عنه را به عنوان شاهد به دادسرا معرفی می نماید که دادسرا نیز کیفر خواست علیه اینجانب صادر و شعبه دوم دادگاه عمومی …………….حکم بر محکومیت لینجانب با استناد به شهادت شهود صادر می نماید . در صورتی که اینجانب در تاریخ وقوع جرم در خارج از کشور بوده ام و شهود شهادت کذب داده اند .

امضا شاکی

نویسنده:

    این مطلب توسط آقای مهدی حنیور به نگارش رسیده است.

ارسال دیدگاه

کاربر عزیز برای ارسال دیدگاه ابتدا باید عضو یا وارد شوید

عضویت / ورود
 
دیدگاه ها
این مطلب نظری ندارد
لینک های مرتبط
لینکی موجود نیست